Služby - 536641-2019

13/11/2019    S219

Belgicko-Brusel: H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

2019/S 219-536641

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Unit 02: Financial Management of Space Programmes — BREY 08/201
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

Referenčné číslo: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie. Výsledkom analýzy musí byť návrh služby a jeho konsolidácia prostredníctvom interakcie s pracovnou skupinou odborníkov. Analýza umožní ES určiť, či je potrebné vytvoriť osobitnú službu týkajúcu sa EGNOS pre bezpečnosť železníc.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky v rámci dostupného rozpočtu, Európska komisia po uplatnení vzorca na zadanie zákazky zadá zákazku dvom najvyššie hodnoteným ponukám. Každej z 2 vybraných ponúk bude pridelený rozpočet maximálne do výšky 400 000 EUR (štyristo tisíc EUR).

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
20/12/2019

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Táto činnosť sa bude realizovať na základe rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 (H2020).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/11/2019