Leveringen - 536812-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2018/S 235-536812

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL EAD
831605806
ul. „Byalo more“ No. 8
Sofiya
1527
Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Doganova
Telefoon: +359 29432106
E-mail: dogovori@isul.eu
Fax: +359 29432279
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isul.eu

Adres van het kopersprofiel: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_124.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 495 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 495 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 3 месеца. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 1/4 (една четвърт) за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца, в случай че бъде изчерпано прогнозното количество вследствие на увеличено потребление на електрическа енергия.

3. Договорената цена за 1 кWh нетна активна електрическа енергия може да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на договора при договорените условия.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите. Участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Участникът трябва да е регистриран като търговец по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Участникът следва да притежава лицензия, издадена от КЕВР, за търговия с електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Участникът следва да е регистриран в Регистър на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, на ЕСО ЕАД със статус „активен“.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП (№ на съответната лицензия, издадена от КЕВР, и EIC кода в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД).

Преди сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя доказателства за декларираното (заверено копие от лицензия, издадена от КЕВР, и декларация — свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД с посочване на EIC код.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Участниците следва да са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, като доставката е „идентична или сходна“ по предмет, когато предметът ѝ е доставка на електрическа енергия, а е „идентична или сходна“ по обем, когато са изпълнени количествата, обявени като прогнозни от възложителя.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да посочат необходимата информация (брой на изпълнените доставки, датите на договорите, предмета на договорите, получателите на доставките) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б на ЕЕДОП.

2) Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

Eventuele minimumeisen:

1) Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка с предмет, идентичен с този на поръчката, и обем не по-малък от 3 000 МWh за 1 година.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора доказателства (удостоверение за добро изпълнение или договор или посочване на публичен регистър, съдържащ информация, изпълнен договор) за извършените доставки.

2) Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Прогнозното потребление на възложителя за 12-месечен период е 3 000 МWh, в т.ч. 2 200 МWh СрН и 800 МWh НН. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за доставка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата прогнозна стойност на договора без ДДС. Условията и срокът за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване и потвърждаване на фактурата за реално доставеното през отчетния календарен месец отчетено и документирано количество електрическа енергия. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на Закона за лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с НЗОК.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Заседателната зала на изпълнителния директор

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

А. Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Б. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

В. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

Г. Изисквания към участниците по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

— обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

Д. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

Е. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.

Възложителят отстранява от процедурата и:

— участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са налице условията по чл. 4 от същия,

— участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Информацията относно липсата или наличието на тези обстоятелства се посочва в част III, раздел Г от еЕЕДОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018