Werken - 536911-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Arnhem: Wegenonderhoud

2022/S 190-536911

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Hansepeter de Jong
E-mail: h.de.jong1@gelderland.nl
Telefoon: +31 622667531
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206959
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206959
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2372 N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep (Vooraankondiging)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233141 Wegenonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.  Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV), bestaande uit een RAW bestek, Plan van aanpak en MKI asfalt.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N308 tussen ca. km 60.7 en km 61.05, Zuiderzeestraatweg van aansluiting N308 tot rotonde Rondweg en A28 tussen ca. km 81.8 en km 84.6 in de gemeente Oldebroek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45262310 Betonwerk van gewapend beton
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wezep

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk omvat het realiseren van een nieuwe aansluiting van het bedrijven terrein H2O te

Wezep.

Hiertoe dient een nieuwe afslag 17 op de A28 gerealiseerd te worden en na realisatie wordt de

bestaande afslag verwijderd.

Voor de nieuwe afslag worden nieuwe verkeers- en fietsviaducten gerealiseerd.

Verder wordt parallel aan de A28 een nieuwe gedeelte N308 gerealiseerd en wordt de

gemeentelijke infrastructuur aangepast.

Binnen dit bestek vallen in grote lijnen de volgende onderdelen:

- de aanleg van de nieuwe afrit 17 op de A28 met toe- en afritten;

- verwijderen van de bestaande afrit 17 op de A28;

- de aanleg van een verkeers- en fietsviaduct over de A28;

- aanpassingen aan de A28 ivm wijziging rijstrookindeling;

- aanpassing van de wegsignalering en OV op de A28;

- aanpassing geleiderailconstructies A28;

- aanleg rotonde in de N308 Zuiderzeestraatweg;

- reconstructie Zuiderzeestraatweg;

- wijziging rotonde Rondweg in turborotonde;

- realisatie drie nieuwe VRI's en aanpassing OV

- verplaatsen en aanleg bushaltes;

- slopen bestaand viaduct Voskuilerdijk;

- reconstructie deel Voskuilerdijjk;

- diverse bijkomende werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Grondwerken (ca. 125.000m3)

b. Het verwijderen van asfaltverhardingen (ca. 30.000 m2)

c. Het aanbrengen van asfaltverhardingen (ca 35.600 ton)

d. Het aanbrengen van betonverhardingen (ca. 1100 m2)

e. Het aanbrengen van leidingwerken (ca 2200 m1)

f. Het realiseren van kunstwerken.

g. Het aanbrengen van drie nieuwe VRI's

i. Het verwijderen van twee DVM-portalen, één portaal verplaatsen en aanbrengen van

twee nieuwe portalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie inschrijfleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:10
Plaats:

Arnhem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland locatie Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022