Leveringen - 536974-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zakopane: Brandstoffen

2018/S 235-536974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
NIP: 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164
ul. Szymony 17a
Zakopane
34-500
Polen
Contactpersoon: w zakresie procedury: Magdalena Wałęga, w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisław Ogórek
Telefoon: +48 182025620
E-mail: mwalega@tesko.pl
Fax: +48 182025621
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tesko.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasto Zakopane

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego

Referentienummer: 11-ZP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL2
NUTS-code: PL21
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018