Leveringen - 537045-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Gliwice: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2018/S 235-537045

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
Gliwice
44-100
Polen
Contactpersoon: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511
Telefoon: +48 322371334 / 322371335 / 322372194
E-mail: oz@polsl.pl
Fax: +48 322371171 / 322372194
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polsl.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/67/EO

Referentienummer: OZ/D/18/67/EO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach w grupie taryfowej I.1/1 odpowiadająca wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów. 2. CPV 09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09.32.00.00-8 Para, gorąca woda i podobne produkty. 3. Postępowanie pierwotnie obejmowało 2 części. W dniu 17.10.2018 r. Zamawiający odstąpił od negocjacji w części 2. Dalsze negocjacje dotyczyły wyłącznie części 1 zamówienia. W części 2 zamówienie zostało zrealizowane w ramach osobnej procedury.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1. Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obiekty Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach w grupie taryfowej I.1/1 odpowiadająca wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2. Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obiekt Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Politechniki Śląskiej w Gliwicach w grupie taryfowej I.1/1 odpowiadająca wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W dniu 17.10.2018 r. Zamawiający odstąpił od negocjacji w części 2. Dalsze negocjacje dotyczyły wyłącznie części 1 zamówienia. W części 2 zamówienie zostało zrealizowane w ramach osobnej procedury.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę ciepła spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

W związku z podjętą w 2016 roku decyzją o zastosowaniu ciepła systemowego do ogrzewania budynków (zamiast kotłowni lokalnych w poszczególnych budynkach) zrealizowane zostały inwestycje zarówno ze strony PEC Gliwice (budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków), jak i Politechniki Śląskiej (wykonanie projektów węzłów cieplnych i podpisana umowa na montaż tych węzłów). W umowie przyłączeniowej zawartej pomiędzy Politechniką Śląską a PEC Gliwice są zapisy zobowiązujące do zawarcia umowy sprzedaży ciepła pod rygorem zapłaty kary umownej (wyliczanej na podstawie nakładów na budowę sieci cieplnej, poniesionych przez PEC Gliwice).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania faktyczne i formalne, a także fakt, że PEC Gliwice jest jedynym dostawcą ciepła systemowego na rozpatrywanym obszarze, na dzień sporządzania niniejszego uzasadnienia, nie ma rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych dla dostawy ciepła systemowego z PEC Gliwice na potrzeby ogrzewania rozpatrywanych budynków.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym było udzielenie ww. zamówienia w trybie z wolnej ręki ww. Wykonawcy.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 356 987.40 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W pkt II.1.7) oraz V.2.4) ogłoszenia ze względu na brak możliwości technicznych wpisania właściwej informacji podano 1,00 PLN. W wyniku postępowania została zawarta umowa na czas nieokreślony i rozliczana będzie wg cen jednostkowych za faktycznie zużytą ilość ciepła.

Ponadto w pkt V.1) sekcji V dotyczącej braku udzielenia zamówienia w części 2, z powodu braku innych możliwości technicznych, zaznaczono: "Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone". Zamawiający odstąpił od negocjacji w części 2. Dalsze negocjacje dotyczyły wyłącznie części 1 zamówienia, a zamówienie w części 2 zamówienie zostało zrealizowane w ramach osobnej procedury.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018