Leveringen - 537214-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Raphaël: Aardgas

2018/S 235-537214

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Saint-Raphaël
21830118200018
place Sadi Carnot
Saint-Raphaël
83700
Frankrijk
Telefoon: +33 494197145
E-mail: www.service.marches@ville-saintraphael.fr
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ville-saintraphael.fr

Adres van het kopersprofiel: http://ville-saintraphael.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture en gaz naturel des bâtiments communaux et du CCAS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit d'un accord-cadre sans minimum ni maximum conclu avec plusieurs titulaires (3 maximum), sous réserve d'un nombre suffisant d'offres. La durée de l'accord-cadre est fixée à 4 ans à compter de sa notification. La durée de chaque marché subséquent sera indiqué à l'acte d'engagement de chaque marché.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit d'un accord-cadre sans minimum ni maximum conclu avec plusieurs titulaires (3 maximum), sous réserve d'un nombre suffisant d'offres. La durée de l'accord-cadre est fixée à 4 ans à compter de sa notification. La durée de chaque marché subséquent sera indiqué à l'acte d'engagement de chaque marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Management de l'énergie et développement durable / Weging: 35
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 185-418052
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDF Commerce Méditerranée
7 rue André Allar, CS 30303
Marseille Cedex 15
13344
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Total Energie Gaz
immeuble Nova, 71 boulevard National, CS 20004
La Garenne-Colombes Cedex
92257
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le présent avis d'attribution concerne un accord-cadre à marché subséquent. La valeur totale du marché HTVA indiquée au présent avis est un montant estimatif HT sur 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
Toulon
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
Toulon
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018