Leveringen - 537573-2022

Submission deadline has been amended by:  610946-2022
03/10/2022    S190

Polen-Szczyrk: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2022/S 190-537573

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Postadres: ul. Plażowa 8
Plaats: Szczyrk
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-370
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Telefoon: +48 338178441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.cos.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225 Bielski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

Dane techniczno-użytkowe ratraka wraz z wyposażeniem zostały określone w SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 25
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i przepisów art. 5 k rozporządzenia

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d)zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu https://

miniportal.uzp.gov.pl/ dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj.:

1)W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawcy muszą złożyć JEDZ w postaci elektronicznej

oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu

nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego–

Załącznik nr 6 do SWZ.

2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i pkt. 4 ustawy

(dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzone nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 3 do SWZ.

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy (według załącznika nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, ten

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

ust. 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenty.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) – składa informację z

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innych

równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.3 pkt 1

7. Dokumenty, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w ust.6 pkt 1) lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie

ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP (skrzynka COS-IGB) podmiot Centralny Ośrodek

Sportu Warszawa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022