Leveringen - 538054-2022

03/10/2022    S190

Polen-Łódź: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2022/S 190-538054

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 174-490017)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationaal identificatienummer: 7270021895
Postadres: ul. Żeromskiego 116
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-924
Land: Polen
E-mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefoon: +48 426312104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zp.p.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Referentienummer: RAP.383.35.2022.ATE.D.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 174-490017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 08/01/2023
Te lezen:
Datum: 09/01/2023
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: