Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 538172-2022

03/10/2022    S190

Polen-Piaseczno: Wegvervoersdiensten

2022/S 190-538172

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Powiat Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Postadres: ul. Chyliczkowska 14
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-500
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Wiśniewska
E-mail: m.wisniewska@piaseczno.pl
Telefoon: +48 227364870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.piaseczno.pl
Adres van het kopersprofiel: www.piaseczno.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Referentienummer: KTR.7140.N.2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/12/2022

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022