Leveringen - 538337-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Nice: Vetten en smeermiddelen

2018/S 235-538337

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Régie Ligne d'Azur
RLA — Centre opérationnel du tramway — 2 boulevard Henri Sappia
Nice
06100
Frankrijk
Contactpersoon: Commande publique
Telefoon: +33 493165252
E-mail: marches@lignesdazur.fr
Fax: +33 493165504
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lignesdazur.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de lubrifiants et graisses pour les services techniques du tramway et du bus de la Régie Ligne d'Azur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la fourniture de lubrifiants et graisses pour les services techniques du tramway et du bus de la Régie Ligne d'Azur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 125 724.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'huile hydraulique pour freins de tramway

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211650
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dépôt du tramway/Henri Sappia — Centre opérationnel du tramway (Nice) — Dépôt de bus de Drap (Drap) — Centre de maintenance Charles Ginésy (Nice).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'huile hydraulique pour freins de tramway.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'huile de pont bogies et liquide de refroidissement GRF tramway

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dépôt du tramway/Henri Sappia — Centre opérationnel du tramway (Nice) — Dépôt de bus de Drap (Drap) — Centre de maintenance Charles Ginésy (Nice).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'huile de pont bogies et liquide de refroidissement GRF tramway.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de liquide de refroidissement pour les moteurs des bus de marque Mercedes Benz

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dépôt du tramway/Henri Sappia — Centre opérationnel du tramway (Nice) — Dépôt de bus de Drap (Drap) — Centre de maintenance Charles Ginésy (Nice).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de liquide de refroidissement pour les moteurs des bus de marque Mercedes Benz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de graisses spécifiques pour tramway et pour bus

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dépôt du tramway/Henri Sappia — Centre opérationnel du tramway (Nice) — Dépôt de bus de Drap (Drap) — Centre de maintenance Charles Ginésy (Nice).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de graisses spécifiques pour tramway et pour bus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de graisses multi-usage pour tramway et bus

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dépôt du tramway/Henri Sappia — Centre opérationnel du tramway (Nice) — Dépôt de bus de Drap (Drap) — Centre de maintenance Charles Ginésy (Nice).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de graisses multi-usage pour tramway et bus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum annuel.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 050-111520
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Fourniture d'huile hydraulique pour freins de tramway

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Girardin
39506651700016
61 route de la Mariegarde
Grasse
06130
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 606.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Fourniture d'huile de pont bogies et liquide de refroidissement GRF tramway

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Girardin
39506651700016
61 route de la Mariegarde
Grasse
06130
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Fourniture de liquide de refroidissement pour les moteurs des bus de marque Mercedes Benz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SA Dalbera
95780851200017
8 rue Joseph Arnaldi
Nice
06300
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 172.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Fourniture de graisses spécifiques pour tramway et pour bus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Girardin
39506651700016
61 route de la Mariegarde
Grasse
06130
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 229.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Fourniture de graisses multi-usage pour tramway et bus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SA Dalbera
95780851200017
8 rue Joseph Arnaldi
Nice
06300
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 417.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck Pilatte — BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional
place Félix-Baret — CS 80001
Marseille Cedex 06
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 484354554
E-mail: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Fax: +33 484354460

Internetadres: http://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/prefecture-13203-01.html

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck Pilatte — BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018