Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 538902-2019

14/11/2019    S220    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

2019/S 220-538902

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.procurementhub.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Yorkshire County Council
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: louise.dale@northyorks.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northyorks.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NYCC — Barlby Bridge CPS – Entrance Modifications and Classroom Extension

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262800
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority wishes to award a JCT intermediate building contract with Contractor’s Design 2016 Edition for the Safeguarding at Barlby Bridge Community Primary School (‘the Contract’). The contract is awarded through Procurement Hubs Property Works DPS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 181 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A new secure lobby is to be provided with automated external doors to the front and access controlled internal lobby doors to create a separate interior waiting area for visitors. A glazed screen and internal doors are to be installed to separate the entrance corridor into two areas. Extensions to 2 existing classrooms will increase the classroom sizes to over 55 m2. Due to the increased depth of the rooms, additional ventilation will be necessary to provide a comfortable internal environment. The new external walls will be constructed using traditional cavity masonry comprising brickwork outer leaf and blockwork inner with cavity partially filled with insulation. External wall finishes will include brickwork to match existing with contrasting blue brick soldier banding at window sill level.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Simpson (York) Ltd
Postadres: 10 Hassacarr Close, Chessingham Park, Dunnington
Plaats: York
NUTS-code: UK
Postcode: YO19 5YL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1904562400
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 181 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=446064206

GO Reference: GO-20191111-PRO-15562036

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3454102222
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079476000
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3454102222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/11/2019