De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 541312-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Made: Financiële en verzekeringsdiensten

2022/S 191-541312

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Drimmelen
Nationaal identificatienummer: 491599116
Postadres: Park 1
Plaats: Made
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4920 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Joyce Fase
E-mail: inkoop@drimmelen.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drimmelen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274441/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274441/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aansprakelijkheidsverzekering

Referentienummer: 22ZD07965
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst is voornemens een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering aan te besteden. De verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de gemeente Drimmelen in de ruimste zin van het woord - voor door derden geleden zaak- , personen-, en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verdere eisen die worden gesteld zijn weergegeven in het Beschrijvend document en bijbehorende bijlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de gemeente Drimmelen in de ruimste zin van het woord - voor door derden geleden zaak- , personen-, en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verdere eisen die worden gesteld zijn weergegeven in het Beschrijvend document en bijbehorende bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van de vaste looptijd van de overeenkomst is een tweezijdige verlenging mogelijk van twee (2) maal een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst heeft een tweezijdige verlengingsoptie

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalingen belastingen of premies,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Valse verklaringen,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische beroepsbevoegdheid,

- Specifieke geschiktheidseisen assuradeur of gevolmachtigd agent

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022