Diensten - 542259-2018

08/12/2018    S237    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Ondersteunende diensten voor de overheid

2018/S 237-542259

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liikenteen turvallisuusvirasto
Nationaal identificatienummer: 1031715-9
Postadres: Kumpulantie 9
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00520
Land: Finland
Contactpersoon: Mirka Heikkilä
E-mail: kilpailut@trafi.fi
Telefoon: +358 295345000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=211029&tpk=d13ca547-72b9-43ad-a2f4-6271e0d85883
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus

Referentienummer: TRAFI/647130/02.03.01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kansalaisille ja yrityksille tuotettu laaja neuvontapalvelukokonaisuus ja tähän liittyvä käyttöönottoprojekti. Tavoitteena on hankkia laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti tuotettu sekä helposti saavutettava palvelu. Neuvontapalvelun sisältö, palvelu- ja laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 ja 2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Manner-Suomi. Palvelua voidaan tuottaa myös toisesta EU-maasta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neuvontapalvelussa asiakkaiden neuvomisen lisäksi palveluun sisältyy useampia palveluja/tehtäviä muun muassa asiakkaiden ilmoitusten ja asiakirjatilausten vastaanottamista ja välittämistä edelleen Tilaajalle, asiakirjojen ja lomakkeiden postitusta sekä erilaisten rekisteripäivitystehtävien tekemistä. Asiakkaat ottavat yhteyttä pääsääntöisesti puhelimella, chatilla ja sähköpostilla. Palvelukanavat voivat vaihdella ja/tai muuttua sopimuskauden aikana. Palvelu otetaan käyttöön palveluntuottajan vetämällä käyttöönottoprojektilla, joka aloitetaan heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarkempi aikataulu sovitaan sopimusneuvottelujen aikana. Koulutussuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa sopimusneuvotteluissa. Katso tarkempi kuvaus tarjouspyynnöstä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/06/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Katso tarkemmin tarjouspyyntö.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Katso hankinta-asiakirjat

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420156
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2018