Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 543230-2021

26/10/2021    S208

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwwerkzaamheden

2021/S 208-543230

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Nationaal identificatienummer: 27380622
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2515XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Luc Koppers
E-mail: luckoppers@coa.nl
Telefoon: +31 627086198
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.coa.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1217
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/9872
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/9872
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planmatig onderhoud en projecten 2022

Referentienummer: CDR-535263
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met maximaal vijfentwintig (25) Opdrachtnemers voor de uitvoering van Planmatig onderhoud en projecten op de Locaties van het COA, zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten. Binnen de Raamovereenkomsten wil de Aanbestedende dienst Offertes uitvragen en vervolgens de betreffende nadere Opdrachten verstrekken.

De Opdracht is ondergebracht in vijf (5) regionale Percelen. Het doel van deze aanbesteding is om voor ieder van de Percelen een separate Raamovereenkomst af te sluiten met maximaal vijf (5) Opdrachtnemers.

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 88 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Per Perceel wordt met maximaal vijf (5) Partijen een Raamovereenkomst gesloten. Indien met minder dan drie Inschrijvers op een bepaald Perceel de Raamovereenkomst kan worden gesloten zullen andere Inschrijvers uit de overige Percelen gevraagd worden zitting te nemen in het desbetreffende Perceel. Het staat Inschrijvers vrij om deze uitnodiging te weigeren.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio Noord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Noord

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022. De looptijd van de beoogde Raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met twee maal een periode van elk maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio Oost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Oost

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022. De looptijd van de beoogde Raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met twee maal een periode van elk maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio West

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio West

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022. De looptijd van de beoogde Raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met twee maal een periode van elk maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio Zuidoost

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 Zuid-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Zuidoost

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022. De looptijd van de beoogde Raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met twee maal een periode van elk maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regio Zuidwest

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 Zuid-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Zuidwest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022. De looptijd van de beoogde Raamovereenkomst bedraagt 2 jaar met voor Opdrachtgever de optie van verlenging van de looptijd met twee maal een periode van elk maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 25
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er wordt een Raamovereenkomst afgesloten omdat het COA beschikt over een flexibele Vastgoedportefeuille waardoor het onmogelijk is om te voorspellen wat het exacte aantal Locaties en de afname aan projecten zal zijn. Door het afsluiten van de Raamovereenkomst kan het COA op een snelle en rechtmatige wijze nadere Opdrachten binnen de Raamovereenkomst verstrekken.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/10/2021