Werken - 543234-2021

26/10/2021    S208

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwen van gebouwen

2021/S 208-543234

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf
Nationaal identificatienummer: 552550970
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Marlous Vermeule
E-mail: marlous.vermeule@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 615472998
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7af2918c0a4f41d801fab2c16b5c1fc7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7af2918c0a4f41d801fab2c16b5c1fc7
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P-1004510 - Nieuwbouw Gezondheidscentrum te LKOL Tonnetkazerne 't Harde

Referentienummer: P-1004510
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project betreft het ontwerpen en realiseren van een Gezondheidscentrum op de LKOL Tonnetkazerne te 't Harde. Dit project maakt onderdeel uit van een groter programma, namelijk de huisvesting van gezondheids- en tandheelkundige centra door heel Nederland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL221 Veluwe
Voornaamste plaats van uitvoering:

't Harde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omvang

Overzicht algemene kenmerken

Oppervlakte: circa 755m2 FNO (Functioneel Nuttig Vloeroppervlak)

Disciplines: ontwerp, architectuur (exterieur, interieur, landschap) bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, ICT, data

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ruimtelijke kwaliteit / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Healing environment / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Proceskwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/06/2022
Einde: 24/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eis 1: Indienen eigen verklaring,

- Eis 2: Strafrechtelijke veroordelingen,

- Eis 3: Faillissement of liquidatie,

- Eis 4: Sociale zekerheidspremies of belastingen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Eis 5: Kwaliteitsborging,

- Eis 6: VCA**,

- Eis 7: Inschrijving in het architectenregister,

- Eis 8: Geïntegreerde contractvorm,

- Eis 9: Project specifiek kwaliteitsmanagementsysteem,

- Eis 10: Ontwerpervaring gebouw met gezondheidsfunctie,

- Eis 11: Realisatie utiliteitsgebouw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/12/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het betreft een Concurrentiegerichte Dialoogprocedure, hiervoor wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/10/2021