Leveringen - 545487-2018

12/12/2018    S239    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Laserprinters

2018/S 239-545487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Postadres: Lofos Panepistimioy
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
E-mail: elen@aegean.gr
Telefoon: +30 2251036736
Fax: +30 2251036709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής έξυπνων συσκευών, με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 65819.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 153 225.81 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712000
31644000
38300000
31170000
44512000
38550000
30232110
30231000
38651600
38510000
48000000
38341600
38342100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 120.96 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30214000
30231000
30237410
38341600
38300000
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 459.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 646.16 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς, το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί, μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2018