Werken - 546051-2019

Submission deadline has been amended by:  23167-2020
19/11/2019    S223    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Assen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 223-546051

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Prolander namens de provincie Drenthe
Nationaal identificatienummer: 01179514
Postadres: Westerbrink 1
Plaats: Assen
NUTS-code: NL
Postcode: 9405 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Eric van Rixel
E-mail: e.vanrixel@prolander.nl
Telefoon: +31 592365168

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prolander.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137912

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137912
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prolander. Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom

Referentienummer: 22200041 - 6602
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Westerkwartier, provincie Groningen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen het kader van de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier wordt het project ‘automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken Bakkerom’ in de markt gezet. Het project betreft het realiseren van 7 automatische kunstwerken en 1 niet-automatisch kunstwerk voor de waterbergingsgebieden De Drie Polders en polder De Dijken Bakkerom. Daarnaast dient er in De Drie Polders een bestaand gemaal ontmanteld te worden. Hieronder zijn de kunstwerken opgesomd:

Waterbergingsgebied De Drie Polders:

— Gemaal Lettelberterdiep (KGM00033): ontmantelen bestaande installatie,

— Gemaal Lettelbert (KGM00304): nieuwbouw (automatisch),

— De Drie Poldersstuw (KST01041): nieuwbouw (automatisch),

— De Drie Poldersinlaat (INL00504): nieuwbouw (automatisch),

— Lettelbertersifon (KSY00185): nieuwbouw (niet-automatisch).

Waterbergingsgebied polder De Dijken Bakkerom:

— Ottervallei-inlaat (INL00505): nieuwbouw (automatisch),

— Ottervallei-stuw (KST01030): nieuwbouw (automatisch),

— Gemaal Redendijk (KGM00306): nieuwbouw (automatisch).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/02/2020
Einde: 15/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie inschrijvingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie inschrijvingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie inschrijvingsleidraad.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie inschrijvingsleidraad en bestek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/11/2019