Práce - 546318-2021

27/10/2021    S209

Slovensko-Trenčín: Práce na oprave ciest

2021/S 209-546318

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37915568
Poštová adresa: Brnianska 3
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.sctsk.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430669

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

Referenčné číslo: UOP21/SC_TSK
II.1.2)Hlavný kód CPV
45233142 Práce na oprave ciest
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45233142 Práce na oprave ciest
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

cesty II. a III. triedy v sprave Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja.

Podrobne uvedene v prilohe sutaznych podkladov.

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi

Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu

pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho

krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a

zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu

nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou

zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim

cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych

usekoch budu vymenene zvodidla.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 90
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 201-521365

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
Názov:

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
03/08/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Doprastav, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82656
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: STRABAG s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17317282
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82518
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: EUROVIA SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 04017
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 6 202 458.68 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/10/2021

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
45233142 Práce na oprave ciest
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

cesty II. a III. triedy v sprave Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja.

Podrobne uvedene v prilohe sutaznych podkladov.

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 90
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 6 202 458.68 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Doprastav, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82656
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: STRABAG s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17317282
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82518
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: EUROVIA SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 04017
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

1.Článok I. Predmet Zmluvy bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.1 nasledovne:

1.1 SO 10 III/1204 Myjava Stará Myjava, km 4,100-4,277, 4277-4,443 1/2 profil 4,443-4,900 (3úseky) posunutie staničenia 1/2 profilu 4,277-4,443; nové staničenie 4,900-4,980 (m2 podľa zamerania)

SO 31 III/1786 Gápel, km 1,700-2,600 a SO 30 III/1912 Križ. Gápel, km 22,690-22,790

presun m2 na úsek Nitrianske Rudno - Šútovce (m2 podľa zamerania)

2.Článok I. Predmet Zmluvy bod 3. sa dopĺňa o ods. 3.1 nasledovne:

3.1 SO 21 III/1912 Košecké Podhradie Zliechov, km 10,900-13,800, km 5,700-7,300 (2 úseky)

termín ukončenia časti úseku 30.09.2021

SO 22 II/574 Ilava, km 4,300-5,500

termín ukončenia 30.09.2021

SO 35 III/1770 Bánovce nad Bebravou Partizánska, km 14,060-16,560

termín ukončenia 30.09.2021

3.Článok IV. Čas plnenia bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.1 nasledovne:

1.1 SO 21 III/1912 Košecké Podhradie Zliechov, km 10,900-13,800, km 5,700-7,300 (2 úseky)

termín ukončenia časti úseku 30.09.2021

SO 22 II/574 Ilava, km 4,300-5,500

termín ukončenia 30.09.2021

SO 35 III/1770 Bánovce nad Bebravou Partizánska, km 14,060-16,560

termín ukončenia 30.09.2021

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

V súvislosti

a) s vyjadrením Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 29.06.202 (Príloha č. 1), ktoré sa týka prebiehajúcej rekonštrukcie časti chodníka,

b) so žiadosťou mesta Ilava zo dňa 08.07.2021 (Príloha č. 2 a č. 3), ktorá sa týka pripravovanej rekonštrukcie chodníkov,

c) so záznamom zo Stavebného denníka zo dňa 16.7.2021 a 26.7.2021 (Príloha č. 4), ktorý sa týka zmeny termínu, z dôvodu výstavby oporného múra a regulácii potoka a

d) so záznamom zo Stavebného denníka zo dňa 16.7.2021 (Príloha č. 5), ktorý sa týka zmeny termínu, z dôvodu degradácie a porúch podložia

zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. Objednávateľa 36/4/2021, č. Zhotoviteľa

Z1/2021/048/03 (ďalej len Zmluva) týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako Dodatok) nasledovne:

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 6 202 458.68 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 6 202 458.68 EUR