Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 548361-2018

13/12/2018    S240

België-Tienen: Diensten voor slibverwijdering

2018/S 240-548361

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tienen
Nationaal identificatienummer: 0207.525.758_22265
Postadres: Grote Markt 27
Plaats: Tienen
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3300
Land: België
Contactpersoon: Debbie Smets
E-mail: debbie.smets@tienen.be
Telefoon: +32 16805810
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tienen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328156
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328156
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Tienen-2018%2FTEC%2F013-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst ruimen van grachten en doorspuiten van inbuizingen

Referentienummer: Tienen-2018/TEC/013-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst aangaande het ruimen van grachten.

De opdracht is opgesplitst in 2 percelen zijnde:

— Perceel 1: Ruimen van grachten

— Perceel 2: Doorspuiten van inbuizingen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimen van grachten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het stadsbestuur heeft beslist om in het kader van mogelijke wateroverlast, het ruimen van (een deel van) de grachten en beken, met inbegrip van het verwijderen van het slib, uit te besteden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Behoudens vooropzeg van 1 der partijen, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag, kan de overeenkomst 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor de periode van 1 jaar. De opdracht neemt dus in elk geval een einde na een periode van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doorspuiten van inbuizingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ruimen van de inbuizing van wegen en toegangen tot achterliggende velden, inclusief het verwijderen van slib.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Behoudens vooropzeg van 1 der partijen, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag, kan de overeenkomst 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor de periode van 1 jaar. De opdracht neemt dus in elk geval een einde na een periode van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Dienst overheidsopdrachten van de stad Tienen, Grote Markt 27 te 3300 Tienen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 16.1.2019 om 10:00 uur in een gesloten zitting ten overstaan van mevrouw Debbie Smets of haar afgevaardigde in het bureau van de dienst overheidsopdrachten van het stadhuis (Grote Markt 27 – 3300 Tienen).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2018