Diensten - 549092-2021

Submission deadline has been amended by:  636646-2021
29/10/2021    S211

Malta-Valletta: Verlening van ontwikkeling, gespecialiseerde diensten, technologische oplossingen, ondersteunende diensten in IT-software - DSTS 2

2021/S 211-549092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Postadres: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT0 Malta
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://easo.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van ontwikkeling, gespecialiseerde diensten, technologische oplossingen, ondersteunende diensten in IT-software - DSTS 2

Referentienummer: EASO/2021/907
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het contracteren van advies-/implementatiediensten voor software, systemen en projectontwikkeling.

• Perceel 1: IT-projecten en -toepassingen: implementatie van nieuwe toepassingen, belangrijke verbeteringen en nieuwe versies voor bestaande toepassingen en onderhoudsactiviteiten voor de levenscyclus van toepassingen;

• Perceel 2: IT-infrastructuur, -operaties en -beveiliging: wat betreft IT-infrastructuur en -operaties, de levering van onder meer opslagsystemen, back-upsystemen, virtualisatiesystemen, netwerk- en communicatiesystemen en operationele en missieondersteunende systemen. Daarnaast moet wat betreft IT-beveiliging de IT-infrastructuur en de dagelijkse activiteiten verder worden beschermd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT-projecten en -toepassingen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
NUTS-code: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-code: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-code: ES España
NUTS-code: IT Italia
NUTS-code: LT Lietuva
NUTS-code: MT Malta
Voornaamste plaats van uitvoering:

Griekenland, Malta, Italië, Cyprus, Spanje, België, Litouwen en alle andere plaatsen waar de aanbestedende dienst zijn mandaat uitvoert.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT-infrastructuur, -operaties en -beveiliging

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
NUTS-code: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-code: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-code: ES España
NUTS-code: IT Italia
NUTS-code: LT Lietuva
NUTS-code: MT Malta
Voornaamste plaats van uitvoering:

België, Cyprus, Griekenland, Italië, Litouwen, Malta, Spanje en alle andere plaatsen waar de aanbestedende dienst zijn mandaat uitvoert.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Noodzaak om de ontwikkeling van sommige activiteiten na vier jaar (in totaal maximaal vijf) af te ronden met het oog op continuïteit en om tot de overgang voldoende klaar te zijn om de doeltreffendheid en efficiëntie ervan te vergroten. In feite zijn sommige toepassingen en diensten (bv. rampenplannen, MedCOI, de asielinformatiesystemen) die in de nieuwe opdracht worden voortgezet, zeer specifiek en cruciaal voor de activiteiten en operaties van het EASO.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/12/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, Winemakers Wharf, Grand Harbour, MRS 1917 Valletta, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal twee vertegenwoordigers de openingssessie bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk twee werkdagen van tevoren de volledige naam, de geboortedatum, de nationaliteit en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: contracts@easo.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Vier tot vijf jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/10/2021