Služby - 549092-2021

Submission deadline has been amended by:  636646-2021
29/10/2021    S211

Malta-Valletta: Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporných služieb v oblasti IT softvéru – DSTS 2

2021/S 211-549092

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Poštová adresa: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT0 Malta
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://easo.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: azyl

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie vývoja, špecializovaných služieb, technologických riešení, podporných služieb v oblasti IT softvéru – DSTS 2

Referenčné číslo: EASO/2021/907
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstaranie poradenských služieb/služieb realizácie v súvislosti so softvérom, systémami a vývojom projektov.

• Časť 1: IT projekty a aplikácie: realizácia nových aplikácií, významné vylepšenia a nové verzie pre existujúce aplikácie a činnosti údržby životného cyklu aplikácií;

• Časť 2: IT infraštruktúra, operácie a bezpečnosť: v oblasti IT infraštruktúry a operácií poskytnutie, okrem iného, pamäťových systémov, záložných systémov, virtualizačných systémov, sieťových a komunikačných systémov a systémov prevádzky a podpory misie. Okrem toho v oblastiach IT bezpečnosti ďalšia ochrana IT infraštruktúry a každodenných operácií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 17 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IT projekty a aplikácie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE Belgique / België
Kód NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Kód NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Kód NUTS: ES España
Kód NUTS: IT Italia
Kód NUTS: LT Lietuva
Kód NUTS: MT Malta
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Grécko, Malta, Taliansko, Cyprus, Španielsko, Belgicko, Litva a akékoľvek iné miesta, kde verejný obstarávateľ vykonáva svoj mandát.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IT infraštruktúra, operácie a bezpečnosť

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE Belgique / België
Kód NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Kód NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Kód NUTS: ES España
Kód NUTS: IT Italia
Kód NUTS: LT Lietuva
Kód NUTS: MT Malta
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Belgicko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Litva, Malta, Španielsko a akékoľvek iné miesta, kde verejný obstarávateľ vykonáva svoj mandát.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 8
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Potreba dokončiť rozvoj niektorých činností po štyroch rokoch (celkovo maximálne po piatich rokoch), čo sa týka kontinuity, a byť dostatočne vyspelý až do prechodu, aby sa zvýšila jeho účinnosť a efektívnosť. Niektoré aplikácie a služby [napr. plány obnovy po havárii, medicínske informácie súvisiace s krajinami pôvodu (Medical Country of Origin Information – MedCOI, azylové informačné systémy], ktoré budú pokračovať v novom obstarávaní, sú v skutočnosti veľmi špecifické a rozhodujúce pre činnosti a operácie EASO.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/12/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/12/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európsky podporný úrad pre azyl, Winemakers Wharf, Grand Harbour, MRS 1917 Valletta, MALTA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: contracts@easo.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Štyri až päť rokov.

VI.3)Doplňujúce informácie:

V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/10/2021