Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 549960-2018

14/12/2018    S241    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Terreinvoertuigen

2018/S 241-549960

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
Nationaal identificatienummer: 188752021
Postadres: Vivulskio g. 13
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-03221
Land: Litouwen
Contactpersoon: Raimundas Idas
E-mail: raimundas.idas@vaikoteises.lt
Telefoon: +370 52431165

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaikoteises.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5917

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naujų automobilių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 290 082.64 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 290 082.64 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Esant objektyvioms aplinkybėms ir pirkėjo sutikimui, automobilių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, ne ilgesniam nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018