Leveringen - 549960-2018

14/12/2018    S241    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Terreinvoertuigen

2018/S 241-549960

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
Nationaal identificatienummer: 188752021
Postadres: Vivulskio g. 13
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03221
Land: Litouwen
Contactpersoon: Raimundas Idas
E-mail: raimundas.idas@vaikoteises.lt
Telefoon: +370 52431165

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaikoteises.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5917

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naujų automobilių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113200 Terreinvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 290 082.64 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113200 Terreinvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 290 082.64 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Esant objektyvioms aplinkybėms ir pirkėjo sutikimui, automobilių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, ne ilgesniam nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018