Werken - 550015-2021

29/10/2021    S211

Nederland-'s-Hertogenbosch: Aanleggen van fietspad

2021/S 211-550015

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 124-327378)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Telefoon: +31 634115259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zonnefietspaden in drie provincies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn voornemens een opdracht te verstrekken voor Zonnefietspaden in drie provincies.

De opdracht houdt het volgende in:

Realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op 3 verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

De opdracht is opgesplitst in 3 percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:

Perceel 1: Provincie Zuid-Holland;

Perceel 2: Provincie Noord-Brabant;

Perceel 3: Provincie Noord-Holland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 124-327378

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 15-02-2022

Einde: 31-10-2027

Te lezen:

Aanvang: 21-03-2022

Einde: 31-10-2027

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 15-02-2022

Einde: 31-10-2027

Te lezen:

Aanvang: 21-03-2022

Einde: 31-10-2027

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 15-02-2022

Einde: 31-10-2027

Te lezen:

Aanvang: 21-03-2022

Einde: 31-10-2027

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum: 10/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:30
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
Te lezen:

Looptijd in maanden: 3

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 15-11-2021

Plaatselijke tijd: 15:30

Te lezen:

Datum: 10-01-2022

Plaatselijke tijd: 15:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De wijziging betreft de planning.

De datum kluisopening is uitgesteld. De vervolgplanning is hier eveneens op aangepast.