Leveringen - 550554-2020

17/11/2020    S224

Zweden-Eksjö: Zware motorvoertuigen

2020/S 224-550554

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-488043)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eksjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0589
Postadres: Södra Kyrkogatan 4
Plaats: Eksjö
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 57580
Land: Zweden
Contactpersoon: Helen Engdahl
E-mail: helen.engdahl@eksjo.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eksjo.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lastväxlare med vattentank

Referentienummer: 20/132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser köp av lastväxlare med vattentank till Räddningstjänsten i Eksjö.

Inbjudan

Eksjö kommun, Räddningstjänsten, inbjuder till anbudsgivning avseende köp av en lastväxlare med vattentank.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) styck nytillverkad lastväxlare med vattentank enligt upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.

Fordonet ska vara inrett och utrustat enligt kravspecifikationen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-488043

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
In plaats van:
Datum: 08/12/2020
Te lezen:
Datum: 15/12/2020
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
In plaats van:
Datum: 31/12/2021
Te lezen:
Datum: 01/05/2022
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: