Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 551881-2018

Beknopt weergeven

14/12/2018    S241    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Castelldefels: Speciale optische instrumenten

2018/S 241-551881

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: ICFO — Fundació «Institut de Ciències Fotòniques»
Postadres: Parc Avenida Carl Friedrich Gauss, 3
Plaats: Castelldefels (Barcelona)
Postcode: 08860
Land: Spanje
Ter attentie van: Rafa Giner/Sergi del Castillo
E-mail: tenders@icfo.eu
Telefoon: +34 935534153
Fax: +34 935534000

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.icfo.eu/official-tenders

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38636000

Beschrijving
Speciale optische instrumenten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.1.2019 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans. Engels.