Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 552092-2020

18/11/2020    S225

Zweden-Solna: Analyse, ontwikkeling en advies op het gebied van online leermiddelen voor het ECDC

2020/S 225-552092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Postadres: Gustav III:s Boulevard 40
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 16973
Land: Zweden
Contactpersoon: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ecdc.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7507
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analyse, ontwikkeling en advies op het gebied van online leermiddelen voor het ECDC

Referentienummer: OJ/2020/PHF/11423
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bepaalt het kader voor specifieke opdrachten inzake analyse, ontwikkeling en advies op het gebied van online leermiddelen voor het ECDC waarvoor de te verlenen diensten door het ECDC worden verzocht in één of meerdere van de drie werkpakketten.

Werkpakket 1: het bieden van analyses, begeleiding en opleidingen/workshops om bestaande en nieuwe domeinen van digitaal leren verder te verkennen. De doelgroep van deze activiteiten op het gebied van analyse, begeleiding en opleidingen/workshops zijn personeel en belanghebbenden van het ECDC.

Werkpakket 2: ontwikkeling van online leermiddelen zoals e-learningcursussen (gecombineerde en op zichzelf staande), e-learning pills (micro learning), handleidingen en educatieve animaties over onderwerpen die verband houden met de volksgezondheid. Het ECDC zal de inhoud van de producten en de deskundigheid met betrekking tot de inhoud (content matter expertise - CME) verstrekken.

Werkpakket 3: advies inzake beste praktijken voor online opleidingsactiviteiten ter verbetering van de processen van het ECDC voor het creëren, onderhouden, leveren en archiveren van online opleidingsactiviteiten (maximaal 10 % van de raamovereenkomst).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van het ECDC en de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht bepaalt het kader voor specifieke opdrachten inzake analyse, ontwikkeling en advies op het gebied van online leermiddelen voor het ECDC waarvoor de te verlenen diensten door het ECDC worden verzocht in één of meerdere van de drie werkpakketten.

Werkpakket 1: het bieden van analyses, begeleiding en opleidingen/workshops om bestaande en nieuwe domeinen van digitaal leren verder te verkennen. De doelgroep van deze activiteiten op het gebied van analyse, begeleiding en opleidingen/workshops zijn personeel en belanghebbenden van het ECDC.

Werkpakket 2: ontwikkeling van online leermiddelen zoals e-learningcursussen (gecombineerde en op zichzelf staande), e-learning pills (micro learning), handleidingen en educatieve animaties over onderwerpen die verband houden met de volksgezondheid. Het ECDC zal de inhoud van de producten en de deskundigheid met betrekking tot de inhoud (content matter expertise - CME) verstrekken.

Werkpakket 3: advies inzake beste praktijken voor online opleidingsactiviteiten ter verbetering van de processen van het ECDC voor het creëren, onderhouden, leveren en archiveren van online opleidingsactiviteiten (maximaal 10 % van de raamovereenkomst).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/11/2020