Služby - 552117-2018

15/12/2018    S242

Belgicko-Brusel: Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

2018/S 242-552117

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: energetika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chladenie z obnoviteľných zdrojov podľa revidovanej smernice o obnoviteľnej energii

Referenčné číslo: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdiou sa budú musieť posúdiť ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy navrhovaného výkladu chladenia z obnoviteľných zdrojov a metodiky výpočtu množstva energie z obnoviteľných zdrojov a podielov z chladenia. V tomto kontexte sa bude musieť predovšetkým analyzovať vplyv na východiskovú úroveň podielov energií z obnoviteľných zdrojov v roku 2020; očakávaný prínos k cieľu EÚ v oblasti obnoviteľnej energie na rok 2030 a príspevok k národným podielom obnoviteľnej energie podľa nového nariadenia EÚ o riadení a revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch dodávateľa. Stretnutia medzi Komisiou a dodávateľom sa budú konať v priestoroch Komisie v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto štúdie bude:

— poskytnúť prehľad technológií chladenia a trendov ich technologického vývoja,

— stanoviť súčasný dopyt po chladení a ako sa tento dopyt bude vyvíjať do roku 2030 a ďalej aspoň do roku 2050,

— poskytnúť prehľad možných technológií chladenia z obnoviteľných zdrojov a ich technologického vývoja a predstaviť ich,

— podrobne preskúmať, do akej miery môžu tepelné čerpadlá a diaľkové chladenie zabezpečiť chladenie z obnoviteľných zdrojov,

— vypracovať možnosti výkladu chladenia z obnoviteľných zdrojov v súlade s revidovanou smernicou o energii z obnoviteľných zdrojov a alternatívy možných metodík na výpočet podielov energie z obnoviteľných zdrojov,

— posúdiť hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy, náklady a prínosy možných výkladov chladenia z obnoviteľných zdrojov a súvisiacich metodík výpočtu a štatistického vykazovania založených na kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze,

— poskytnúť odôvodnené odporúčanie na výber vhodných metodík výkladu a výpočtu chladenia z obnoviteľných zdrojov založených na technickej vhodnosti, právnych požiadavkách smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, kvantifikovanom a kvalifikovanom porovnaní vplyvov, nákladov a prínosov možností,

— poskytnúť výpočtové rovnice pre odporúčané metodiky,

— poskytnúť odporúčania ohľadom spôsobu, akým je možné zaviesť štatistické vykazovanie pre chladenie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa zohľadní rámec energetickej štatistiky EÚ,

— poskytnúť náhľad na vzťah k smernici o energetickej hospodárnosti budov, rámcu EÚ pre ekodizajn a nariadeniu o fluórovaných plynoch a zabezpečiť súlad s nimi,

— pomôcť pri uplatňovaní revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa EÚ v roku 2030 (článok 3), výpočet podielu obnoviteľnej energie (článok 7), ustanovenia týkajúce sa vykurovania a chladenia (článok 23) a diaľkového vykurovania a chladenia (článok 24).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program Horizont 2020 na obdobie 2018 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/02/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/02/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači sa môžu zúčastniť stretnutia alebo ich môže zastúpiť najviac 1 osoba. Predseda výboru na otváranie ponúk uvedie na konci stretnutia mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od oznámenia výsledkov súťažného konania alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď bol o tom navrhovateľ informovaný. Sťažnosť podaná európskemu ombudsmanovi nemôže narušiť konečný termín, ani umožniť ustanovenie nového konečného termínu.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/12/2018