De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 552120-2018

15/12/2018    S242

Italië-Ispra: Onderhoud van de groene zones en aanverwante activiteiten bij het JRC in Ispra

2018/S 242-552120

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 221-504905)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: I-21027
Land: Italië
Contactpersoon: Tatjana Tavcar
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud van de groene zones en aanverwante activiteiten bij het JRC in Ispra

Referentienummer: JRC/IPR/2018/R.I.4/0044/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat alle onderhoudsactiviteiten met betrekking tot groene zones, bomen en andere gebieden. De contractant is verantwoordelijk voor het onderhoud van de groene zones van het JRC in Ispra, dat een oppervlakte van meer dan 100 hectare omvat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-504905

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: