Diensten - 553019-2019

22/11/2019    S226

België-Brussel: Invasieve uitheemse soorten: verbeteren van inzicht en communicatie

2019/S 226-553019

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invasieve uitheemse soorten: verbeteren van inzicht en communicatie

Referentienummer: ENV.D.2/SER/2019/0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project zal nieuwe methoden uitproberen om de invoering en verspreiding van invasieve uitheemse soorten in de EU te voorkomen door:

— hiaten in kennis, verschillen in begrip en standpunten, en mogelijke conflicten over invasieve uitheemse soorten en de preventie ervan te identificeren bij sectoren en bevoegde autoriteiten, onder meer door enquêtes;

— dialoog te bevorderen, het niveau van begrip in alle richtingen te verbeteren en de samenwerking tussen deze sectoren en de bevoegde autoriteiten te versterken door platformen op te zetten en te beheren;

— preventiecampagnes inzake invasieve uitheemse soorten voor te bereiden die door deze sectoren en bevoegde autoriteiten kunnen worden uitgevoerd, teneinde de tenuitvoerlegging van de verordening invasieve uitheemse soorten te verbeteren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 875 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving –– dienstenovereenkomst voor 36 maanden met een begroting van 875 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: kwaliteitscontrolemaatregelen / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 77 52 - proefproject.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156029
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027752/2019/813137/SER/ENV.D.2
Benaming:

Invasieve uitheemse soorten: verbeteren van inzicht en communicatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: United Kingdom Research and Innovation — UKRI
Postadres: Polaris House, North Star Avenue
Plaats: Swindon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SN2 1FL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute of Technology, Sligo
Postadres: Ash Lane, Ballinode
Plaats: Sligo
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 875 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 875 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 39 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2,7 % + 4,9 % +3,1 % + 6,2 % + 2,4 % +1,7 % + 9,7 % + 2,9 % +2,4 % +3,1 % = 39,1 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11,1(e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in lid 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3) — uitnodiging tot inschrijving.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2019