Leveringen - 557244-2018

18/12/2018    S243

Noorwegen-Vadsø: Bloedlancetten

2018/S 243-557244

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO073 Finnmark
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Øyvind Kjørlaug
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
Telefoon: +47 91743219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Referentienummer: 2018/1424
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141900 Bloedlancetten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority would like tenders for sample taking equipment for capillary sample taking — lancets for heel pricks.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33100000 Medische apparatuur
33140000 Medische verbruiksartikelen
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33141300 Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO043 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority would like tenders for sample taking equipment for capillary sample taking — lancets for heel pricks. We would like to sign one Framework Agreement. The annual need for lancets is estimated to approx.:

— Normal foot 44 000

— Premature foot 3000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Contracting Authority has a unilateral right to trigger an option to extend the contract for up to 1 year + 1 year. The options are triggered automatically and on identical terms unless otherwise requested by the Contracting Authority.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirements for tenderer's registration.

Documentation Requirements: Tenderers shall present documentation of their legal registration in a company register in the state where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers shall have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contractual obligations.

Eventuele minimumeisen:

The Contracting Authority will evaluate the tenderer's fulfilment of the qualification requirements in the following manner:

Latest submitted annual financial statements with notes, including the auditor's report.

Income statement and/or balance for the last 6 months, if it is more than 6 months since the last annual financial statement, or credit ratings.

If the tenderer has valid reasons for not being able to provide the documentation requested by the Contracting Authority, the tenderer can prove his economic and financial capacity with another document, including for example a parent company guarantee, bank guarantee, etc.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Plaats: Vadsø
Land: Noorwegen
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
Telefoon: +47 91743219
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018