Diensten - 557297-2021

29/10/2021    S211

België-Melle: Advies inzake beveiliging en risicobeheersing

2021/S 211-557297

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Raymond van West
E-mail: raymond.vanwest@fluvius.be
Telefoon: +32 92636982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427142
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veiligheidscoördinatie net gebonden Fluvius

Referentienummer: Fluvius-FLU20D042-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317000 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en

verwezenlijking voorzien in de wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van

lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25 januari 2001) en

dit in opdracht van Fluvius.

Het betreft hier veiligheidscoördinatie bij:

• Projecten distributienetten;

• Projecten netgebonden gebouwen;

• Projecten bij werken in hoogspanningsposten en gasstations;

• Specifieke netgebonden projecten algemeen (bv. Warmtenetten,..).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317000 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en verwezenlijking voorzien in de

wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25 januari 2001) en dit in opdracht van Fluvius.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 066-172471
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FLU20D042
Benaming:

Veiligheidscoördinatie net gebonden Fluvius

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AB-Solid
Postadres: Coupure 55
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: koen.vanhaver@ab-solid.be
Internetadres: www.ab-solid.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest,

Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra,Sibelgas en Atrias die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te

worden beschouwd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2021