Dodávky - 557364-2018

19/12/2018    S244

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka konferenčných stolov s multimediálnym pripojením pre Súdny dvor Európskej únie

2018/S 244-557364

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka konferenčných stolov s multimediálnym pripojením pre Súdny dvor Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Hlavný kód CPV
39153000 Nábytok pre konferenčné miestnosti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka a montáž konferenčných stolov s multimediálnym pripojením.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávania je nákup nasledujúcich potrieb:

– 2 konferenčné stoly s multimediálnym pripojením a integrovanými displejmi pre 30 osôb,

– 1 konferenčný stôl s multimediálnym pripojením a integrovanými displejmi pre 20 osôb,

– 1 konferenčný stôl s multimediálnym pripojením, integrovanými displejmi a funkciami prezentácie a videokonferencie pre 20 osôb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí mať potrebné zdroje a prostriedky na zabezpečenie nepretržitého a uspokojivého výkonu počas trvania zmluvy.

Preto musí splniť nasledujúce minimálne požiadavky:

– mať celkový ročný obrat vo výške aspoň 360 000 EUR počas posledných 3 finančných rokov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať potrebnou technickou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie zákazky.

Predovšetkým musí mať skúsenosti v nasledujúcej oblasti:

– dodávka a montáž konferenčných stolov s multimediálnym pripojením.

Preto musí splniť nasledujúce minimálne požiadavky:

– musel vykonať aspoň 5 dodávok potrieb podobných tým, ktoré sú uvedené v tomto obstarávaní, v celkovej hodnote vyššej ako 60 000 EUR počas posledných 3 rokov.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/02/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/02/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu (Plateau de Kirchberg)

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 osoba za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/12/2018