Diensten - 5581-2019

07/01/2019    S4    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 004-005581

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Aszódi Viktória
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Prevenciós célú kampány kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára”

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Prevenciós célú kampány kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára”

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500 Maken van grafische ontwerpen
79311200 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79416000 Public relationsdiensten
79821000 Afwerken van drukwerk
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
92112000 Diensten in verband met de productie van films en video's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 09/11/2018
Einde: 31/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-499936

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Prevenciós célú kampány kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára”

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200 Promotiediensten
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Prevenciós célú kampány kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára”

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 09/11/2018
Einde: 15/04/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 122 010 072.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott, de minimális jogcímre tekintettel.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 122 010 072.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 122 010 072.00 HUF