Diensten - 559775-2018

Submission deadline has been amended by:  587804-2019
19/12/2018    S244

Roemenië-Bacău: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 244-559775

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Str. Mărăşeşti nr. 2
Plaats: Bacău
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600017
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: adisbacau@yahoo.com
Telefoon: +40 234537200
Fax: +40 234535012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://adisbacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de salubrizare pe raza U.A.T. membre

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Referentienummer: PAAP1008265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

2) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian

Nota:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Termen limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 151 415 056.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90511100 Ophalen van vast stadsafval
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211 Bacău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău - Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiectul procedurii îl constituie delegarea prin concesionare a gestiunii urmatoarelor activitati componente ale serviciului de salubrizare pentru Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe:

a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si asimilabile provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,

b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Categoriile de deseuri care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii sunt:

— deseuri menajere, respectiv fractiile de deseuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), deseuri voluminoase, deseuri menajere periculoase si deseuri reziduale,

— deseuri asimilabileprovenind din activitati comerciale din industrie si institutii, respectiv fractiile de deseuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), deseuri voluminoase si deseuri reziduale,

— deseuri din piete, respectiv fractiile de deseuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), biodeseuri si deseuri reziduale,

— deseuri din constructii si desfiintari provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Serviciul de colectare si transport al deseurilor municipale se va delega pentru Muicipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Valoarea estimata totala fara TVA (numai in cifre): 151.415.056 leiMoneda: RON

Corespunzatoare unei sume medii anuale de 18.926.882lei

Valoarea redeventei platibile de catre operator pe parcursul primilor 2 ani de derulare

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Componenta financiara Factor 1:Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor menajere si asimilabile[lei/tona] - pondere 70 %. Factor 2.Tarif pentru... detalii pe www.e-licitatie.ro
  • Criterium: Factor 3: Nivelul de protectie a mediului asigurat Autogunoierele destinate colectarii deseurilor, solicitate prin Caietul de Sarcini – Anexa 7, autogunoiere de care ... detalii pe www.e-licitatie.ro
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 96
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original.

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire (Formular 2).

Cerinta 1: Neincadrarea in in situatiile prevazute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016

Conditie de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Modalitatea de indeplinire - Fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta urmatoarele documente:

1.1 Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 (Formularul 5.1 din Sectiunea 3 Formulare).

1.2 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

Supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cerinta 2: Neincadrarea in in situatiile prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 Conditie de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Modalitatea de indeplinire: - Fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta - Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, (Formular nr. 5.2 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, din Sectiunea 3 Formulare)

NOTA: Pentru a demonstra indeplinirea Cerintelor 1 si 2 de mai sus, fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert sustinator si subcontractant propus va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin semnarea declaratiilor pe propria raspundere (Formularele 5.1 si 5.2), respectiv:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor;

4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

5. al... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Cerinta 1: Cifra de afaceri Cifra medie de afaceri globala a Ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 2015, 2016 si 2017, trebuie sa fie cel putin egala cu 37.000.000 RON. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Cerinta 2: Bonitate/acces la resurse Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate la data de incepere a contractului de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru contract, pentru o durata de 4 luni în valoare de 6.300.000 RON indiferent de obligatiile ce îi revin ofertantului în cadrul altor contracte.

Informatii privind tertii sustinatori Operatorul economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Capacitatea tertului/tertilor sustinator/sustinatori va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului. Persoana/persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului.

Eventuele minimumeisen:

Declaratie privind cifra de afaceri (Formular 5.5 – Declaratie privind cifra de afaceri, Sectiunea 3). Valorile vor fi exprimate in lei (si alta valuta, daca este cazul). Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, astfel: 2017 1 EUR = 4,5681 RON 2016 1 EUR = 4,4908 RON 2015 1 EUR = 4,4450 RON 2. Informatii privind cifra de afaceri anuala (Formularul 5.6 din Sectiunea 3) 3. Documente justificative: Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele solicitate, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerintei privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte sa faca aceasta dovada. Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana. Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul ” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Orice document specific autoritatii competente din Romania sau tara de origine a ofertantului, prin care sa se demonstreze ca in momentul semnarii contractului, ofertantul va avea disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru servicii potrivit contractului pentru o perioada de 4 luni, indiferent de obligatiile ce îi revin ofertantului în cadrul altor contracte. Nota: In cazul in care documentele doveditoare prezentate sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în RON se va lua în considerare cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data publicarii anuntului de participare (www.bnr.ro). Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul ” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

1. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 76 alin. (1) din Legea nr. 100/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare,prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori, completat conform Formular nr. 5.9(i) - Angajament tert sustinator financiar si Formular nr. 5.9(ii) - Declaratie tert sustinator economic si financiar, Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. 2. Fiecare tert sustinator va prezenta declaratii privind neincadrarea in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, respectiv Formular nr. 5.1, Formular nr. 5.2 si Formular nr. 5.3. Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul ” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Cerinta: Experienta similara: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in unul sau cel mult 3 contracte, servicii de natura si complexitatea celor prevazute in caietul de sarcini, cu o valoare anuala cumulata de minim 18.500.000 RON fara TVA (rezultata din una sau mai multe activitati de salubrizare similare celor care fac obiectul contractului, mentionate la pct..II.1.2 si II.2.1 din Fisa de date) sau ca a colectat o cantitate minima anuala totala de deseuri municipale de 70.000 tone/an. Valoarea minima care va fi luata în considerare este: fie valoarea totala a contractului, în cazul în care ofertantul a actionat/ actioneaza ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a contractului corespunzatoare cu cota sa parte din participarea la asociere/cota de subcontractare, în cazul în care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici/subcontractant.

Informatii privind tertul sustinator tehnic: Operatorul economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Capacitatea tertului/tertilor sustinator/sustinatori va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului. Persoana/persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului.

Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

Asocieri de operatori economici: Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere legalizata conform art. 39 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care oferta depusa de o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca acordul de asociere sa fie legalizat, in forma agreata de asociati, înainte de semnarea contractului. În Acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. În cazul asocierii de operatori economici, cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati.

Informatii privind subcontractantii: Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile şi obligaţiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dacă Legea în vigoare la data respectivei operaţii permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer şi doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului.. Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului, conform art. 94 din Legea nr. 100/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta lucrari sau servicii conexe necesare prestarii activitatilor componente ale serviciului delegat. Ofertantul are obligatia de a preciza lucrarile sau serviciile conexe pe care urmeaza sa lesubcontracteze si datele de recunoastere (nume, date de contact, reprezentanti legali) ale subcontractantilor propusi, indiferent de valoarea activitatilor subcontractatate. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situa?iile prevazute de art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, entitatea contractanta va solicita ofertantului sa înlocuiasca subcontractantul în legatura cu care a rezultat în urma verificarii ca se afla în aceasta situatie. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta, înainte de încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta

Cerinta 1 – Sistem de asigurare a calitatii Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Cerinta 2 – Management de mediu Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent.

Eventuele minimumeisen:

1. Declaratie privind principalele contracte de prestari de servicii derulate în ultimii 3 ani (Formular 5.7 din Sectiunea 3 – Formulare). 2. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (Anexa la Formular 5.7 din Sectiunea 3 – Formulare). 3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar – din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deseuri gestionate; perioada de derulare a contractului; valoarea contractului se poate utiliza, ca model Formular 5.8 – Referinte contracte de salubrizare din Sectiunea 3 – Formulare. În cazul în care operatorul economic ofertant a actionat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinte în Formularele 5.7 si 5.8, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Contractantului General. Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR (www.bnr.ro) Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii

1. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 76 alin. (1) din Legea nr. 100/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare,prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori, completat conform Formular nr. 5.10(i) - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului si Formular nr. 5.10(ii) - Declaratie tert sustinator experienta similara si/sau, dupa caz, Formular nr. 5.10(iii) - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. 2. Fiecare tert sustinator va prezenta declaratii privind neincadrarea in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, respectiv Formular nr. 5.1, Formular nr. 5.2 si Formular nr. 5.3.Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular 5.4 - Sectiunea 3). Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

În cazul ofertelor depuse de asocieri de operatori economici se vor prezenta: - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati (Formular nr. 4.2), in original - Anexa la Formular nr. 4.2, in original - Acordul de asociere (Formular nr. 4.3), in original Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Se vor prezenta: 1. Declaratie privind lucarile/serviciile conexe îndeplinite de subcontractanti (Formular nr. 4.4), in original, si Anexa la Formular nr. 4.4, in original 2. Acordul de subcontractare (Formular nr. 4.5), in original 3. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 (Formularul 5.1 din Sectiunea 3 Formulare) 5. Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, (Formular nr. 5.2 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) dinLegea nr. 100/2016, din Sectiunea 3 Formulare) 6. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin semnarea declaratiilor pe propria raspundere (Formularele 5.1 si 5.2), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, respectiv: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - persoane fizice/juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul judetului în care este înregistrat operatorul economic - persoane fizice/juridice straine - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; - alte documente edificatoare, dupa caz. 7. Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului (Formular nr. 5.3 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, Sectiunea 3) Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism de certificare acreditat, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii in domeniul în care se încadreaza activitatile principale care fac obiectul procedurii. In cazul operatorilor economici care nu detin un astfel de certificat, se vor prezenta orice alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (ex: proceduri/ manuale de calitate, activitati procedurale similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001). Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta, pentru partea de contract pe care urmeaza sa o realizeze.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism de certificare acreditat, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu in domeniul în care se încadreaza activitatile principale care fac obiectul procedurii. In cazul operatorilor economici care nu detin un astfel de certificat, se vor prezenta orice alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectie a mediului (ex: proceduri/ manuale de management de mediu, activitati procedurale similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001). Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta, pentru partea de contract pe care pe care urmeaza sa o realizeze.

III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:

Conform dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicata, operatorul are obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea licentei A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de concessieovereenkomst wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Se solicita garantie de buna executie.Garantia de buna ex.se constituie si se mentine pe toata durata contractului.Cuantumul garantiei de buna ex.este de10%din valoarea anuala totala fara TVA a contractului. Modul de constituire: garantia de buna ex.se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii contr.,printr-un instrument de garant.emis în cond.legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari,sau prin retineri succ.,care devine anexa la contract,Formular 9.Documentul de garantare trebuie sa prevada ca garantia de buna ex.este executabila la prima cerere a entitatii contra, cuprinzând angajamentul irevocabil si neconditionat al emitentului de a plati orice suma de bani solicitata de Delegatar,dar în limita valorii Garantiei de Buna Ex.,pentru a garanta:plata oricaror penalitati care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,plata Redeventei,plata oricaror sume catre Delegatar/ADIS conf. Contractului,inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de catre Delegat a obligatiilor asumate prin Contract.Garanţia de bună execuţie poate fi constit.și prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.In acest caz, Delegatul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante,la o bancă agreată de ambele părţi.Suma iniţială pe care o va depune Delegatul în contul astfel deschis va fi de minimum 0,5%din valoarea toala anuala a contractului,fără TVA.Restul Garanţiei de Bună Ex. se va constitui prin reţineri succesive în cuantum de 9,5%din valoarea fărăTVA a fiecărei facturi lunare,acceptată la plată de către Autoritatea Contractantă, până la concurenţa sumei corespunzătoare cuantumului de 10%din valoarea anuala totala faraTVA a contractului,reprezentand valoarea garantiei de buna ex. solicitate.

2.Plata Concesionarului va fi asigurata din sumele încasate la bugetele locale ale UAT membre ale entitatii contract.ADIS Bacău, cu titlu de taxa de salubrizare, atât de la populatie, cât si de la ag. ec., subventii de la bugetele locale sau direct din bug.local pentru deseurile abandonate pe domeniul public;cu exceptia activitatii de colectare si transport al deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, pentru care plata va fi asigurata de catre fiecare utilizator în baza contractului individual.

3.Sedinta de informare.Inainte de depunerea ofertei, Ofertantul are obligatia sa viziteze zona ce urmeaza sa fie deservita în jud.Bacău,pe propriile sale raspundere, costuri si risc,pentru a se familiariza cu conditiile specifice.Entitatea contract. va organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele instalatiilor de gestionare a deseurilor. Op. ec. interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor sunt rugati sa informeze, în scris,Entitatea contract., asupra intentiei de a participa, in termen de 10 zile de la data publicarii in SICAP a anutului de concesiune aferent prezentei proceduri.Pentru vizitarea amplasam., Entitatea contract.va stabili data exacta,care va fi va fi facuta publica pe http://www.e-licitatie.ro, atasat anuntului de concesiune,la sectiunea Documente si cu punctaje egale.Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au primit acelasi punctaj, Entitatea contract.va desemna câstigator pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj coresp.fact.de evaluare cu ponderea cea mai mare în evaluarea ofertelor, respectiv Factorul de evaluare1„Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”.Daca si punctajele obtinute de ofertanti pentru Factorul de evaluare1 sunt egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financ. pentru „Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”,in plic inchis,caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obt.cel mai mare punctaj din alg.de calcul indicat pentru Factorul de evaluare1.

5.Vizualizarea doc.de atribuire in SICAP.Ptr.aceasta op.ec.trebuie sa aibaun program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2018