Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 563376-2019

28/11/2019    S230    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Finsko-Helsinky: Vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě o poskytnutí dočasného personálu pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA)

2019/S 230-563376

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Poštovní adresa: Annankatu 18
Obec: Helsinki
Kód NUTS: FI1B1
PSČ: 00121
Země: Finsko
Kontaktní osoba: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.echa.europa.eu

Adresa profilu zadavatele: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5663
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě o poskytnutí dočasného personálu pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA)

Spisové číslo: ECHA/2019/359
II.1.2)Hlavní kód CPV
79620000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Uzavření vícestranných rámcových smluv v kaskádě o poskytování služeb s několika poskytovateli služeb na poskytování dočasných služeb pro agenturu ECHA k provedení úkolů odpovídajících profilům uvedeným ve specifikacích nabídkového řízení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FI1B1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory ECHA.

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření vícestranných rámcových smluv v kaskádě o poskytování služeb s alespoň 2 poskytovateli služeb na zajištění dočasných služeb pro Agenturu v Helsinkách.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání rámcových smluv bude 2 roky. Rámcové smlouvy lze prodloužit 2krát, pokaždé o dobu 1 roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Podle bodu 11.1 písm. e) a bodu 11.4 společného ustanovení v příloze I finančního nařízení si agentura ECHA vyhrazuje právo zahájit jednací řízení se zhotovitelem, který byl vybrán v důsledku této výzvy k účasti v nabídkovém řízení na nové služby spočívající v opakování podobných služeb v průběhu 3 let po podepsání původní smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 198-480113
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/01/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/01/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny veřejně v prostorách agentury ECHA na adrese Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, FINSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Uchazeče a účastníky tohoto výběrového řízení informujeme, že za účelem ochrany finančních zájmů Evropské unie mohou být jejich osobní údaje postoupeny službám vnitřní kontroly, Evropskému účetnímu dvoru, porotě pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Veřejný zadavatel a OLAF mohou také prověřit nebo si vyžádat prověrku provádění zakázky vzešlé z tohoto výběrového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L -2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1). Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Tato stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty pro podání odvolání, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání. Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Poštovní adresa: Annankatu 18
Obec: Helsinki
PSČ: 00121
Země: Finsko
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180

Internetová adresa: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/11/2019