Dodávky - 565753-2019

29/11/2019    S231

Portugalsko-Lisabon: Zdravotnícky spotrebný materiál

2019/S 231-565753

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 508080142
Poštová adresa: Rua José António Serrano
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1150-199
Štát: Portugalsko
E-mail: anapaula.barros@chlc.min-saude.pt
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://portugal.vortal.biz/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://portugal.vortal.biz/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://portugal.vortal.biz/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concurso Público para o fornecimento de consumíveis que se adaptem aos equipamentos da marca Ligasure

Referenčné číslo: 1-2.0047/20
II.1.2)Hlavný kód CPV
33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Consumíveis que se adaptem aos equipamentos da marca Ligasure existentes nos blocos operatórios.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 367 897.50 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis obstarávania:

Consumíveis que se adaptem aos equipamentos da marca Ligasure existentes nos blocos operatórios.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 367 897.50 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Procedimento não acelerado, aberto ao mercado.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/12/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/12/2019
Miestny čas: 09:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Conselho de Administração do CHULC, E. P. E.
Poštová adresa: Rua José António Serrano
Mesto/obec: Lisboa
PSČ: 1150-199
Štát: Portugalsko
E-mail: sec.vca@chlc.min-saude.pt
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2019