Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Leveringen - 565757-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Poľsko-Katowice: Chirurgické implantáty

2019/S 231-565757

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Poštová adresa: ul. Ceglana 35
Mesto/obec: Katowice
Kód NUTS: PL22A
PSČ: 40-514
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Ewa Kamzela
E-mail: bzp@uck.katowice.pl
Telefón: +48 323581445
Fax: +48 323581432

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.uck.katowice.pl/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uck.katowice.pl/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://portal.smartpzp.pl/uck
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dostawa implantów

Referenčné číslo: DZP/381/119A/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33184100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dostawa implantów. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

— Pakiet 1: Protezy piersiowe,

— Pakiet 2: Zastawki Ahmeda,

— Pakiet 3: Macierz kolagenowa oraz kotwica,

— Pakiet 4: Mikrostent stosowany w chirurgii jaskry.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Protezy piersiowe

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL22A
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

siedziba Zamawiającego, Katowice, ul. Ceglana 35, POLSKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Protezy piersiowe. 6 pozycji asortymentowych

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Termin uzupełnienia depozytu, licząc od dnia przesłania protokołu zużycia / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Termin płatności / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zastawki Ahmeda

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL22A
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

siedziba Zamawiającego, Katowice, ul. Ceglana 35, POLSKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Zastawki Ahmeda. 2 pozycje asortymentowe

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Termin dostawy / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Termin płatności / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Macierz kolagenowa oraz kotwica

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL22A
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

siedziba Zamawiającego, Katowice, ul. Ceglana 35, POLSKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Macierz kolagenowa oraz kotwica. 3 pozycje asortymentowe

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Termin dostawy / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Termin płatności / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mikrostent stosowany w chirurgii jaskry

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL22A
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

siedziba Zamawiającego, Katowice, ul. Ceglana 35, POLSKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Mikrostent stosowany w chirurgii jaskry. 1 pozycja asortymentowa

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Termin dostawy / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Termin płatności / Relatívna váha: 10
Kritérium kvality - Názov: Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zamawiający nie stawia wymogu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zamawiający nie stawia wymogu.

Ciąg dalszy informacji z VI.3):

6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów: analogicznie do punktu VI.6.3.SIWZ.

6.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.6.2b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI.6.3.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów: analogicznie do punktu VI.6.3a) SIWZ.

6.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2.a) do e) SIWZ.

6.7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2.a) do e) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

— JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

— JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.9. Dokumenty, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I, IIa, IIb, III).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nie dotyczy.

Ciąg dalszy informacji z VI.3):

6.10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6.2. b) do e) SIWZ) oraz VI.6.9. SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 uPzp.

6.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.6.2a) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn.zm.).

6.13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 uPzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.14. Wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich załącza JEDZ podmiotu zasobu oraz dołącza do oferty jego zobowiązanie o przekazaniu zasobu.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą), dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bzp@uck.katowice.pl lub ekamzela@uck.katowice.pl, w zależności od rodzaju dokumentów, tj. przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a uPzp, w tym JEDZ, następuje za pośrednictwem Platformy; w pozostałych przypadkach komunikacja może odbywać się za pośrednictwem w/w Platformy lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: bzp@uck.katowice.pl lub ekamzela@uck.katowice.pl.

Przetarg nieograniczony

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa uPzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp, ani nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

Dotyczy punktu IV.2.6): Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zamawiający nie stawia wymogu.

Ciąg dalszy informacji z VI.3):

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu (w PLN):

— dla pakietu 1 – 2 580,00 PLN,

— dla pakietu 2 – 750,00 PLN,

— dla pakietu 3 – 715,00 PLN,

— dla pakietu 4 – 4 780,00 PLN,

Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety, wówczas wadium wyniesie: 8 825,00 PLN.

5. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

a. zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b. zmiany numeru konta bankowego;

c. zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy handlowej, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania, pod warunkiem, że zmiana następuje na produkt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie;

d. zmiany producenta wyrobów medycznych, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji lub w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt, powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku – przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

e. zmiany limitów ilościowych poszczególnych wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie, pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości brutto (w zakresie pakietu) przedmiotu umowy i wynikać będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych;

f. wydłużenia okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania;

g. zwiększenia limitów ilościowych poszczególnych wyrobów medycznych w stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że łączna wartość zmian będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie mniejsza od 10 % wartości brutto umowy i wynikać będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych w szczególności: wzrost liczy pacjentów, wzrost liczy zabiegów, zmiana procedur w szpitalu itp. (art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku wartość umowy ulegnie zmianie maksymalnie do 10 % wartości brutto umowy. Cena wyrobów medycznych w ramach zwiększonych limitów ilościowych będzie nie wyższa niż określona w umowie pierwotnej;

h. zmniejszenie ceny określonej w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich, jak np.: zmniejszenie ceny producenckiej, okresowe rabaty lub promocje;

i. wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w par. 7 ust. 5g), jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od końca terminu obowiązywania umowy.

6. Zmiany określone w ust. 5 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 5 pkt b)–i) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nie dotyczy.

Ciąg dalszy informacji z VI.3):

Z dniem wejścia w życie i w okresie obowiązywania przepisu art. 1, art. 3, art. 5, art. 10 ustawy z dnia 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1018 z późn. zm.):

a. Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

b. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie, na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@uck.katowice.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja, o której mowa powyżej, stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w pkt a.

c. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.

d. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w pkt a, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji, jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartością podatku dochodowego od osób prawnych, jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody, jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/01/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Poľština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/01/2020
Miestny čas: 10:30
Miesto:

siedziba Zamawiającego, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, POLSKA, pokój E055

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt. 12–23 uPzp oraz w art. 24. ust 5 pkt. 1 uPzp.

VI. 6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie ustanawia wymogu.

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ – Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – załącznik nr 3 (a lub b, w zależności od sytuacji Wykonawcy) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) punkcie VI.6.2b SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) punkcie VI.6.2 c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C.d. informacji zawarto w pkt III.1.2) oraz III.1.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Krajowa Izba Odwoławcza
Poštová adresa: ul. Postępu 17A
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefón: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Krajowa Izba Odwoławcza
Poštová adresa: ul. Postępu 17A
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.6. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

18.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

18.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.10. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Krajowa Izba Odwoławcza
Poštová adresa: ul. Postępu 17A
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefón: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetová adresa: www.uzp.gov.pl

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2019