Dodávky - 565790-2019

29/11/2019    S231

Španielsko-Madrid: Chirurgické implantáty

2019/S 231-565790

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Identifikačné číslo organizácie (IČO): Q2877004H
Poštová adresa: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100
Mesto/obec: Madrid
Kód NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
PSČ: 28034
Štát: Španielsko
Kontaktná osoba: Hospital Universitario Ramón y Cajal
E-mail: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Telefón: +34 913369052
Fax: +34 913368765

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.hrc.es

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://madrid.org/contratospublicos

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.madrid.org
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Mediante la plataforma electrónica VORTAL del Hospital Universitario Ramón y Cajal, https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversita rioramonycajal
Identifikačné číslo organizácie (IČO): Q2877004H
Poštová adresa: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100
Mesto/obec: Madrid
PSČ: 28034
Štát: Španielsko
Kontaktná osoba: Hospital Universitario Ramón y Cajal
Telefón: +34 913369031
E-mail: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Fax: +34 913368765
Kód NUTS: ES30 Comunidad de Madrid

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Suministro de dispositivos percutáneos de reducción del anillo tricuspídeo para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal

Referenčné číslo: 2019000040
II.1.2)Hlavný kód CPV
33184100 Chirurgické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Suministro de dispositivos percutáneos de reducción del anillo tricuspídeo para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 176 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Carretera del Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid. Lugar de entrega: Almacén General, planta -4, derecha.

II.2.4)Opis obstarávania:

Suministro de dispositivos percutáneos de reducción del anillo tricuspídeo para el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 387 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

El contrato prodrá ser prorrogado. La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, será de 24 meses.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Conforme a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen para este procedimiento.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/01/2020
Miestny čas: 18:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Španielčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/02/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

La apertura de la documentación económica tendrá lugar el día 12.2.2020 a las 10.00 horas en la Sala de Juntas número 3, planta 0, izquierda, del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Interesados en el procedimiento.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

La apertura de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, tendrá lugar el día 22.1.2020 a las 10.10 horas en la Sala de Juntas número 3, planta 0, izquierda, del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Poštová adresa: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100
Mesto/obec: Madrid
PSČ: 28034
Štát: Španielsko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Poštová adresa: Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid
Mesto/obec: Madrid
PSČ: 28034
Štát: Španielsko
Telefón: +34 913369052
Fax: +34 913368765
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Unidad de Contratación del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Poštová adresa: Carretera Colmenar, kilómetro 9,100
Mesto/obec: Madrid
PSČ: 28034
Štát: Španielsko
E-mail: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Telefón: +34 913369052
Fax: +34 913368765
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019