Dodávky - 566059-2019

29/11/2019    S231

Portugalsko-Lisabon: Batérie

2019/S 231-566059

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Polícia de Segurança Pública
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 600006662
Poštová adresa: Avenida António Augusto de Aguiar, 20, 8.º
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT PORTUGAL
PSČ: 1050-016
Štát: Portugalsko
E-mail: lmgoncalves@psp.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.psp.pt

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Aquisição de baterias de arranque a frio para veículos da frota automóvel da Polícia de Segurança Pública para o triénio de 2020/2021/2022

Referenčné číslo: CP 13DAC2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
31440000 Batérie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Aquisição de baterias de arranque a frio para veículos da frota automóvel da Polícia de Segurança Pública para o triénio de 2020/2021/2022.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Opis obstarávania:

Aquisição de baterias de arranque a frio para veículos da frota automóvel da Polícia de Segurança Pública.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Não aplicável.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 127-310233
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 246/2019
Názov:

Aquisição de baterias de arranque a frio para veículos da frota automóvel da Polícia de Segurança Pública para o triénio de 2020/2021/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Rodrigues & Carvalho, Lda.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 500739153
Poštová adresa: Rua de Arenes, 6 e 8
Mesto/obec: Torres Vedras
Kód NUTS: PT PORTUGAL
PSČ: 2560-628
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@selcar.pt
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 150 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 150 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Ministério da Administração Interna
Poštová adresa: Praça do Comércio, ala Oriental
Mesto/obec: Lisboa
PSČ: 1149-018
Štát: Portugalsko
E-mail: gabinete.ministro@mai.pt
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019