Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Werken - 566064-2018

21/12/2018    S246

Duitsland-Stuttgart: Wegenbouwwerken

2018/S 246-566064

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG - Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PA 1.4, AS Wendlingen (Los 1) und AS Esslingen (Los 2)

Referentienummer: 18FEI31427
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

AS Wendlingen Los 1:

Im Zuge der Neubaustrecke wird die bestehende Anschlussstelle (AS) Wendlingen der BAB A8 umgebaut.Die AS Wendlingen befindet sich bei Bahn-km 24,5+00. Für die Umgestaltung der AS Wendlingen ist der Baumehrerer Brücken, davon eine Bahnbrücke im Taktschiebeverfahren und eine Straßenbrücke als Verbundträgermit Stahlträger erforderlich.

AS Esslingen Los 2:

Im Zuge der Neubaustrecke wird die bestehende Anschlussstelle Esslingen der BAB A8 umgebaut. Im Westengrenzt die Vergabeeinheit (VE) der Anschlussstelle Esslingen bei Bahn-km 17,8+70 an die Vergabeeinheit „Erdbau freie Strecke“; im Osten grenzt die VE AS Esslingen bei Bahn-km 19,1+85 an die VE „TunnelDenkendorf“. Für die Umgestaltung der AS Esslingen ist der Bau mehrerer Straßen- und Eisenbahnbrücken, Stützbauwerke,sowie einer Brücken- und einer Trogverbreiterung erforderlich.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AS Wendlingen LOS 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120 Wegenbouwwerken
45221112 Bouwen van spoorbrug
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Zuge der Neubaustrecke wird die bestehende Anschlussstelle (AS) Wendlingen der BAB A8 umgebaut.Die AS Wendlingen befindet sich bei Bahn-km 24,5+00. Für die Umgestaltung der AS Wendlingen ist der Baumehrerer Brücken, davon eine Bahnbrücke im Taktschiebeverfahren und eine Straßenbrücke als Verbundträger mit Stahlträger erforderlich.

Die Transportleitung der Bahntrasse quert im Bereich des AS Wendlingen die Auf- und Abfahrtrampen der Richtungsfahrbahn München sowie die B 313 teilweise in großer Tiefe. Bedingt durch den starken Verkehrsanfall auf der B 313 kann diese nicht in offener Bauweise gequert werden. Für den gesamten Bereich der AS Wendlingen ist ein Rohrvortrieb vorgesehen.

Die veränderte Verkehrsführung im Bereich der AS Wendlingen bedingt umfangreiche Baumaßnahmen. Für die Durchführung der Baumaßnahmen müssen in 7 Bauphasen zahlreiche Bauwerke errichtet und Straßen,insbesondere die Abfahrten und Ausfahrten der BAB A8, umgelegt werden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Teil des EU-Projektes Nr.17 im Programm der "Transeuropäischen Netze" (TEN)"Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava", hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AS Esslingen Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221112 Bouwen van spoorbrug
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stuttgart

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AS Esslingen Los 2

Im Zuge der Neubaustrecke wird die bestehende Anschlussstelle Esslingen der BAB A8 umgebaut. Im Westengrenzt die Vergabeeinheit (VE) der Anschlussstelle Esslingen bei Bahn-km 17,8+70 an die Vergabeeinheit„Erdbau freie Strecke“; im Osten grenzt die VE AS Esslingen bei Bahn-km 19,1+85 an die VE „TunnelDenkendorf“.

Für die Umgestaltung der AS Esslingen ist der Bau mehrerer Straßen- und Eisenbahnbrücken, Stützbauwerke,sowie einer Brücken- und einer Trogverbreiterung erforderlich.

Das Vorhaben umfasst den Umbau des nördlichen Teils der Anschlussstelle

— Verlegung der nördlichen Zu- und Abfahrtsrampen der AS Esslingen nach Westen und Umbau alslinksliegende Trompete,

— Neubau von Eisenbahnüberführungen im Zuge der Eisenbahn-Neubaustrecke über die neuen Anschlussrampen der verlegten Anschlussstelle, über einen Wirtschaftsweg und über die L 1202,

— Neubau und Ausbau der L 1204 bzw. der L 1202 im Anschluss an die Planung zur Verlegung der L 1204 nördlich von Neuhausen (sog. Autobahnparallele) mit plangleichem Anschluss der Rampen der A 8 AS Esslingen an die Autobahnparallele, Neubau von Straßenüberführungen im Zuge der L 1204 über die neuenAnschlussrampen der verlegten Anschlussstelle und über einen Wirtschaftsweg, sowie Umbau der Einmündung der L 1202 in die L 1204 und des Anschlusses der Neuhauser Straße.

Die veränderte Verkehrsführung im Bereich der AS Esslingen bedingt umfangreiche Baumaßnahmen. Für die Durchführung der Baumaßnahmen müssen zahlreiche Bauwerke errichtet und Straßen, insbesondere die Abfahrten und Ausfahrten der BAB A8, umgelegt werden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Teil des EU-Projektes Nr.17 im Programm der "Transeuropäischen Netze" (TEN)"Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava", hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 022-046951
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17FEI31427
Perceel nr.: 1
Benaming:

S21 PA 1.4, AS Wendlingen (Los 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FEI31427
Perceel nr.: 2
Benaming:

AS Esslingen Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VINCI Terrassement Construction SAS
Nationaal identificatienummer: DE30
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE30 Berlin
Postcode: 12489
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 919 484.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 52123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 52123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 52123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2018