Werken - 566064-2018

21/12/2018    S246

Duitsland-Stuttgart: Wegenbouwwerken

2018/S 246-566064

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG - Beschaffung Infrastruktur GS.EI 3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PA 1.4, AS Wendlingen (Los 1) und AS Esslingen (Los 2)

Referentienummer: 18FEI31427
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AS Wendlingen LOS 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120 Wegenbouwwerken
45221112 Bouwen van spoorbrug
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AS Esslingen Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221112 Bouwen van spoorbrug
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 022-046951

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17FEI31427
Perceel nr.: 1
Benaming:

S21 PA 1.4, AS Wendlingen (Los 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FEI31427
Perceel nr.: 2
Benaming:

AS Esslingen Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VINCI Terrassement Construction SAS
Nationaal identificatienummer: DE30
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE30 Berlin
Postcode: 12489
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 919 484.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2018