Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Dodávky - 566069-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Španielsko-Barcelona: Chirurgické implantáty

2019/S 231-566069

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Poštová adresa: C/ Sant Antoni M. Claret, 167; pabellón Sant Antoni, planta baja
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511
PSČ: 08025
Štát: Španielsko
E-mail: contractacions@santpau.cat
Telefón: +34 935537621
Fax: +34 935537631

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.santpau.cat

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/fgshsp

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Poder adjudicador no administración pública
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Suministro de prótesis de rodilla

Referenčné číslo: OBE 18/288
II.1.2)Hlavný kód CPV
33184100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Contrato de suministro de prótesis de rodilla con destino a la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 797 673.63 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prótesis de rodilla primaria cimentada

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES511
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.2.4)Opis obstarávania:

Contrato de suministro de prótesis de rodilla con destino a la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Criterios evaluables mediante criterios sujetos a juicios de valor / Relatívna váha: 48
Kritérium kvality - Názov: Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas / Relatívna váha: 12
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prótesis de rodilla primaria modular

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33184100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES511
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.2.4)Opis obstarávania:

Contrato de suministro de prótesis de rodilla con destino a la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Criterios evaluables mediante criterios sujetos a juicios de valor / Relatívna váha: 48
Kritérium kvality - Názov: Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas / Relatívna váha: 12
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 241-549910
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Prótesis de rodilla primaria cimentada

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: H.R. Fungibles, S. L.
Mesto/obec: Vilasar de Mar
Kód NUTS: ES511
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 597 081.54 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 398 054.36 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Prótesis de rodilla primaria modular

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Orbimed, S. A.
Mesto/obec: Espulgues de Llobregat
Kód NUTS: ES511
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 200 592.09 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 133 728.06 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Mesto/obec: Barcelona
Štát: Španielsko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Mesto/obec: Barcelona
Štát: Španielsko
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019