Služby - 566589-2019

29/11/2019    S231

Portugalsko-Lagoa: Architektonické a súvisiace služby

2019/S 231-566589

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Município de Lagoa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 506804240
Poštová adresa: Largo do Município
Mesto/obec: Lagoa
Kód NUTS: PT150 Algarve
PSČ: 8400-357
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@cm-lagoa.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.cm-lagoa.pt/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.saphety.com/pt-PT/home
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.saphety.com/pt-PT/home
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concepção e execução do Espaço Gamboa

Referenčné číslo: 1517/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Conceção e execução do Espaço Gamboa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 265 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
92520000 Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
45262700 Práce na zmene (úprave) budov
39000000 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
31710000 Elektronické zariadenia
72212520 Služby na vývoj softvéru pre multimédiá
44423000 Rôzne výrobky
92521100 Muzeálne výstavy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT150 Algarve
II.2.4)Opis obstarávania:

Conceção e execução do Espaço Gamboa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Valia técnica da proposta / Relatívna váha: 75 por cento
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Preço / Relatívna váha: 25 por cento
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 265 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 448
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Não. Não é um concurso urgente.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/01/2020
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28/04/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/01/2020
Miestny čas: 10:30

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Município de Lagoa
Poštová adresa: Largo do Município
Mesto/obec: Lagoa
PSČ: 8400-357
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@cm-lagoa.pt
Telefón: +351 282380400
Fax: +351 282380444
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2019