Služby - 566820-2018

22/12/2018    S247

Belgicko-Brusel: Technologická a ekonomická analýza dohôd v rámci jednotlivých odvetví v súčasných a budúcich digitálnych hodnotových reťazcoch – SMART 2018/0003

2018/S 247-566820

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 230-525053)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A2: Technologies and Systems for Digitising Industry
Poštová adresa: BU25 04/020
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technologická a ekonomická analýza dohôd v rámci jednotlivých odvetví v súčasných a budúcich digitálnych hodnotových reťazcoch – SMART 2018/0003

Referenčné číslo: SMART 2018/0003
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavnými cieľmi tejto štúdie je určiť 7 – 10 oblastí, v ktorých majú priemyselné dohody veľký potenciál na vytváranie trhov a trhových príležitostí, potvrdiť potrebu a životaschopnosť takýchto dohôd pre 3 – 5 oblastí a odporučiť ďalšie kroky.

— Štúdiou sa zanalyzujú existujúce dohody vzťahujúce sa na odvetvia v súčasných digitálnych hodnotových reťazcoch a ich hospodársku hodnotu,

— zanalyzujú sa súčasné a budúce hodnotové reťazce a identifikujú sa potenciálne príležitosti pre dohody v odvetviach s významným dosahom,

— potvrdí sa potreba a životaschopnosť odvetvových dohôd v niekoľkých oblastiach a

— stanovia sa možné opatrenia a ich potenciálny vplyv.

Štúdiou sa v konečnom dôsledku poskytnú odporúčania, na ktoré by sa mali sústrediť odvetvia, Európska komisia a/alebo členské štáty.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/12/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 230-525053

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Názov a adresy
Namiesto:

Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems for Digitising Industry.

má byť:

Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Artificial Intelligence and Digital Industry, Unit A2:Technologies and Systems for Digitising Industry.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: