Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 566895-2021

05/11/2021    S215

Duitsland-Frankfurt Main: Aanbrengen van verharding

2021/S 215-566895

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Adam-Riese-Straße 11-13
Plaats: Frankfurt Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60327
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kreuzmann, Gabriele
E-mail: gabriele.kreuzmann@deutschebahn.com
Telefoon: +49 3029756705
Fax: +49 3029755740
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komplex ESTW S 1 Nord, Bauhauptleistungen

Referentienummer: 21FEI52863
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45236000 Aanbrengen van verharding
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34944000 Wisselverwarmingssysteem
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
45234160 Maken van bovenleidingen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 112-294875

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Komplex ESTW S 1 Nord, Bauhauptleistungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Spitzke SE
Postadres: Märkische Allee 39/41
Plaats: Großbeeren
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14979
Land: Duitsland
E-mail: elektrotechnik@spitzke.com
Telefoon: +40 33701901300
Fax: +49 33701901310
Internetadres: www.spitzke.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2021