De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 568651-2020

27/11/2020    S232

Polen-Warschau: Aankoop van drones en laadvermogen

2020/S 232-568651

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7547
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7547
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van drones en laadvermogen

Referentienummer: Frontex/OP/884/2020/JL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125000 Bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de aankoop van drones met laadvermogen en bijbehorende praktijkopleiding.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
NUTS-code: EE EESTI
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: ES ESPAÑA
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
NUTS-code: HR HRVATSKA
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: LT LIETUVA
NUTS-code: LV LATVIJA
NUTS-code: MT MALTA
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PT PORTUGAL
NUTS-code: RO ROMANIA
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aangekochte drones zijn bestemd voor gebruik in diverse grens- en kustbewakingsactiviteiten ter ondersteuning van de nationale autoriteiten van de EU en de lidstaten. De lijst van landen onder II.2.3) is niet uitputtend.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aangekochte uitrusting zal worden gebruikt in verschillende scenario‘s waarbij gelijktijdig meerdere taken worden uitgevoerd. Het moet statisch en dynamisch toezicht op verschillende politie-/grensbewakingsactiviteiten ondersteunen. De uitrusting moet operationeel zijn vanaf land- en zeeplatforms zonder gericht te zijn op één soort vlucht. De belangrijkste factor voor het gebruik is de veelzijdigheid van de uitrusting. De opleiding zal na de levering van de uitrusting nodig zijn ter waarborging van het optimaal gebruik ervan door het bedienend personeel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt automatisch één keer verlengd, voor de periode van 24 maanden, tenzij een van de partijen ten minste vier maanden voor het einde van de lopende duur een formele kennisgeving van het tegendeel ontvangt. Een verlenging leidt niet tot een wijziging of uitstel van de bestaande verplichtingen. De totale looptijd van de raamovereenkomst mag in geen geval meer bedragen dan 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet ingeschreven zijn in een relevant commercieel of handelsregister. Dit moet worden aangetoond door indiening van een attest van inschrijving in het beroeps- of handelsregister, opgelegd door het land waar de inschrijver is gevestigd. Indien de inschrijver op grond van zijn statuut of rechtsvorm niet verplicht of gerechtigd is zich in een dergelijk register in te schrijven, dient dit te worden toegelicht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Hoofdkantoor van Frontex, Place Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN, of via online openingssessie.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers die de opening willen bijwonen, moeten via e-mail een bevestiging sturen naar de afdeling Aanbestedingen (procurement@frontex.europa.eu). Maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver mag de openingssessie bijwonen. Zijn deelname is beperkt tot de rol van waarnemer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergruenewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2020