Diensten - 569453-2019

02/12/2019    S232

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 232-569453

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: Hatanpään valtatie 30
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Viitenumero: 3963/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lääketieteellisen kuvantamisen sähköisen arkistointijärjetelmän sekä kuvankatseluohjelmat. Järjestelmä tulee olla liitettävissä kansalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon Kvarkkiin ja Kelan Kanta-palveluun. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n potilastietojärjstelmän kanssa. Kokonaisuus sisältää Järjestelmän käyttöönoton ja käyttökoulutuksen SOTLK:n henkilökunnalle sekä erikseen hinnoiteltavat Järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut sekä päivityskoulutukset vuoden 2024 loppuun asti. Hankintaan sisältyy optioita.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä (myöhemmin Järjestelmä) tulee käyttöön SOTLK:n alaisuudessa toimiville terveysasemille eri puolille Suomea. Arkistointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n kuvantamislaitteiden (liite 3) ja SOTLK:n käytössä olevan Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa, joka on liitetty Kelan KANTA-arkistoon. Järjestelmän tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ohjaa kuvantamista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjetelmäpalveluista määrittelee mitkä potilastiedot on tallennettava kansalliseen arkistointipalveluun. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset. Järjestelmän tulee olla virheetön. Hankinnan kohteen yleiskuvaus on esitetty liitteessä 1 ja järjestelmän vaatimukset on esitetty liitteessä 2.

Arkistointijärjestelmän integraatiorajapinnalle on asetettu ehdottomia vaatimuksia, koska puolustusvoimien järjestelmien tulee toimia Valtorin (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) ylläpitämässä TUVE-verkossa. Tarjoajan tule sitoutua turvallisuusvaatimuksiin (liite 7). Tarjoajalla on oltava valmius käsitellä suojaustason STIV käyttö rajoitettu materiaalia sopimuskaudella, koska hankintasopimuksen täyttämiseksi annetaan laaditaan tai muuten käsitellään julkisuuslain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat Järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakuutus. Ainoastaan henkilöturvallisuusselvityksen läpäisseet henkilöt saavat kulkuluvan puolustusvoimien tiloihin. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttöönotto, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tilaajan sovelluksen ottamiseksi tuotantokäyttöön. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttökoulutus SOTLK:n henkilöstölle. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat kouluttamiseen, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakutus, jos koulutus järjestetään tilaajan tiloissa. Järjestelmän päivitysten yhteydessä tulee järjestää päivityskoulutukset SOTLK:n henkilöstölle. Päivityskoulutuksia koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin käyttöönottokoulutusta. Hankintaan sisältyy järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelusopimus vuoden 2024 loppuun asti. Järjestelmän ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä tarjoajan suorittamia toimia, joilla varmistetaan järjestelmän käytettävyys ja käyttövarmuus vaatimusmatriisissa (liite 2) edellytetyllä tasolla. Käyttövarmuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Ylläpidon tulee sisältää järjestelmän versionvaihtojen, päivitysten, ohjelmistovirheiden korjauksien ja viranomaisten vaatimien määritysmuutosten vaatimat, tarjoajan toteuttamat toimet. Ylläpito sisältää myös loppukäyttäjien ja tilaajan teknisen ylläpidosta vastaavan henkilöstön tukipalvelut vaatimusmatriisin (liite 2) mukaisessa aikataulussa. Tarjoajan tulee nimetä vastuuhenkilöt Järjestelmän käyttöönottoon, kouluttamiseen ja ylläpito- ja tukipalveluihin. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa nimettyjen vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemustiedot tarjouskilpailun voittajalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio Päivityskoulutukset ajalle 1.1.2025–1.12.2029

Optio 1 Ylläpito ajalle 1.1.2025–31.12.2027 (3 vuotta)

Optio 2 Ylläpito ajalle 1.1.2028–31.12.2029 (2 vuotta)

Optio Kuvansiirto 10 000 .

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/03/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/12/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2019