Werken - 570628-2019

03/12/2019    S233    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Germain-en-Laye: Bouwwerkzaamheden

2019/S 233-570628

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESID IDF
Postadres: Base des Loges, 8 avenue du président Kennedy, BP 40202
Plaats: Saint-Germain-en-Laye Cedex
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 78102
Land: Frankrijk
E-mail: cristelle.bosser@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 139212743
Fax: +33 139212830

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=404101&orgAcronyme=g7h

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=404101&orgAcronyme=g7h

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Daf_2019_000414

Referentienummer: DAF_2019_000414
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Creil (60) — BA 110 — réalisation d'un centre de formation mutualisé — l'opération consiste en:

— la rénovation d'un bâtiment existant de type R+1, d'environ 2 500 m2 de surface utile,

— la construction d'un bâtiment de type R+1, d'environ 5 500 m2 de surface utile.

L'ensemble pouvant accueillir un effectif d'environ:

— 150 formateurs/encadrants,

— 400 stagiaires.

Les différents locaux nécessaires sont:

— des bureaux,

— des salles de formation,

— salles de réunion,

— annexes (techniques, stockages, cafétéria, sanitaires...),

— travaux de sécurisation contre l'effraction des bâtiment/locaux,

— reprise des aménagements extérieurs (parking, espaces-verts, circulation...).

Marché sensible.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 349 099.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clos couvert

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clos couvert.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Second œuvre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Second œuvre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Génie climatique et plomberie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Génie climatique et plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité CFO/CFA

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité CFO/CFA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseurs

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100 Installeren van liften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VRD — espaces verts — clôtures

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500 Grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

VRD — espaces verts — clôtures.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1009CRL
Perceel nr.: 1
Benaming:

Clos couvert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage construction Picardie
Postadres: 2 Quater, chemin d'Armancourt
Plaats: Compiegne
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 745 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1010CRL
Perceel nr.: 2
Benaming:

Second œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETMB
Postadres: 8 allée du 7e Art ZAC des bois Rochefort
Plaats: Cormeilles-en-Parisis
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95240
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 164 566.77 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1011CRL
Perceel nr.: 3
Benaming:

Génie climatique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axima concept
Postadres: ZAC de la blanche tâche, 40 impasse Roland Dorgelès
Plaats: Camon
NUTS-code: FRE23 Somme
Postcode: 80450
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 850 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1012CRL
Perceel nr.: 4
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage énergie systèmes — IDF
Postadres: 15 ter rue des Frères Péraux
Plaats: Nogent-sur-Oise
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60180
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 065 059.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1013CRL
Perceel nr.: 5
Benaming:

Ascenseurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Otis
Postadres: 1 bis rue Maurice Hollande, CS 60002 Tour Défense Plazza
Plaats: Reims
NUTS-code: FRF23 Marne
Postcode: 51682
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 640.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19IE1014CRL
Perceel nr.: 6
Benaming:

VRD — espaces verts — clôtures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Colas nord-est
Postadres: 13 rue Gaston de Parseval
Plaats: Senlis
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60302
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loiseleur paysage SA
Postadres: 44 rue Aristide Briand
Plaats: Villers St Paul
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60870
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 464 843.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif d'Amiens
Postadres: 14 rue Lemerchier, CS 81114
Plaats: Amiens
Postcode: 80011
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Telefoon: +33 322336170
Fax: +33 322336171

Internetadres: http://greffe.ta-amiensjuradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019