Leveringen - 570829-2019

03/12/2019    S233

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2019/S 233-570829

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_32140183
Postadres: Kunigunda útja 64.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefoon: +36 13533200
Fax: +36 14280209

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mtva.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513642019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513642019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MTVA villamos energia beszerzés 2020/2021

Referentienummer: EKR001513642019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Az MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő villamos energia beszerzése az MTVA csatlakozási pontjai részére kereskedelmi szerződés keretében, fogyasztói menetrend-adás nélkül a 1.4.2020 és 31.3.2021 közötti időszakra.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ajánlatkérő telephelyei Magyarország területén (Magyar Villamos Energia Rendszerbe történő betáplálás)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés tárgya: összességében 14,324 GWh szabványos minőségű (MSZ EN 50160:2011 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő) villamos energia beszerzése az MTVA csatlakozási pontjai részére kereskedelmi szerződés keretében, fogyasztói menetrend-adás nélkül a 1.4.2020 – 31.3.2021 közötti időszakra.

A szerződés időtartama alatt a villamos energia mennyisége az itt meghatározott teljes mennyiségtől pozitív irányban, + 45 %-ban eltérhet (opció) azzal, hogy a 1711/2015. (X.5.) kormányhatározat alapján a fogyasztási pontok a szerződéskötésig és/vagy a szerződéses időszak alatt változhatnak, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosításának lehetőségét, azzal, hogy az ajánlati felhívásban szereplő főmennyiség (14,324 GWh) a csatlakozási pontok változásával arányosan változhat.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha az összes, feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlan tulajdonosi joggyakorlásának visszaadása a 1711/2015. (X.5.) kormányhatározat alapján lezárul – akár az eljárás menete közben is – úgy a teljes mennyiség a 12 hónapra vetítve 12,00 GWh (+ 45 %, opció)-ra módosul.

Az ellátott elosztói profil alapján elszámolt fogyasztási helyek száma jelenleg meghaladja a 15 darabot.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt biztosítania kell egy fő, közvetlenül elérhető kiemelt kapcsolattartót az Ajánlatkérő részére azzal, hogy az ajánlatában nyilatkoznia kell a kapcsolattartó személy bevonásáról.

Az árubeszerzés teljesítésével összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A felhívás II.2.4) pontja szerint Ajánlatkérő a megadott mennyiség(ek)től pozitív irányba 45 %-kal eltérhet a szerződés időtartama alatt. Az opcionális rész a szerződés időtartama alatt a fogyasztási helyek igénye szerint bármikor, akár több részletben is lehívható, és ellenértéke az adott havi számlában kerül elszámolásra.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak,

— További különleges feltételek: 2007. évi LXXXVI. tv., 273/2007. (X. 19.) Korm. rend., 2016. évi LXVIII. tv., nyertes ajánlattevő mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata és NYAT ÁSZF-je, a 1711/2015. (X. 5.) Korm. hat.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1)]

A Kbt. 62.§ (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64.§]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74.§ (1) bek. e) pontja által előírt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított érvényes és hatályos működési engedéllyel [Kbt. 65.§ (1) c)]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. (Kr) 1.§ (1) szerint, a Kr II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr 3.§ (3) szerint, a közös ajánlattevők a Kr 3.§ (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A Kr III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67.§ (4)]

A „Kbt. 67.§ (4) bek” megnevezésű űrlap tekintetében AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatot az AT-nek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatban foglaltak nem megfelelőek.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr 1.§ (7)].

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolásának módját a VI.4.3)pont 10) alpontja

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

A Kr. rendelet szerinti - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható

P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (szabványok előírásainak megfelelő villamos energia értékesítéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha

P1) nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 218 000 000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (szabványok előírásainak megfelelő villamos energia értékesítéséből származó) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (szabványos minőségű villamos energia értékesítésére irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szállítás tárgyát és mennyiségét [olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, így különösen az értékesített villamos energia mennyiségét (GWh)], a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját, év/hónap/nap bontásban) és a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő - az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha

M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több (de legfeljebb négy) szerződésből összeadódó, összességében legalább 9,8 GWh szabványos minőségű villamos energia értékesítésére irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe azzal, hogy folyamatos teljesítés (szerződés) esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevő által bemutatott időszak utolsó napját tekinti a befejező időpontnak.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem EUból származó forrásból kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. foglaltaknak megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.

A kifizetés havonta utólag, teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően - fogyasztási helyenként - kiállított (rész)számla ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, valamint a kifizetés pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint.

Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2020. IV. negyedév

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).

Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani).

Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét).

3) Ajánlathoz csatolni kell:

a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), az ajánlattevő által adott ajánlati ár (nettó HUF/kWh) feltüntetésével;

b. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat;

d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást;

e. AT, kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;

f. ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, cégkivonatot vagy annak elérhetőségét (URL), adott esetben változásbejegyzés iratait (vagy nemleges nyilatkozatot);

g. a VI.4.3) pont 5) alpontja szerinti mérlegkör szerződés másolatát és adott estben AT nyilatkozatát;

h. AT nyilatkozatát a II.2.4) pont szerinti a kapcsolattartó személy bevonásáról;

i. AT aktuális Üzletszabályzatának internetes elérhetőségét (URL);

j. a 8) alpont szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását.

4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag írásban az EKR-en keresztül.

5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint

6) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint.

7) A III.2.4) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot kell érteni.

8) AK az eljárásban való részvételt 1 500 000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani) [Kbt. 35.§ (5)].

Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár.

AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000.

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)].

További információk a VI.4.3) pontban, a fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt.148.§-ban foglaltak szerint

2) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit és azok igazolását, a III.1.2) és a III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint

3) Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó

4) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]

5) Az érvényes ajánlattétel és a szerződéskötés feltétele, hogy AT rendelkezzen a MAVIR ZRt.-vel kötött érvényes és hatályos mérlegkör szerződéssel, amely szerint jogosult mérlegkör-felelősként eljárni és amelynek másolatát az ajánlathoz csatolni kell azzal, hogy ha az előbbiek szerinti mérlegkör szerződéssel nem AT rendelkezik, akkor az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy rendelkezik egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel kötött hatályos megállapodással, amelynek értelmében AT jogosult a MAVIR Zrt.-vel mérlegkör szerződéssel rendelkező villamos energia kereskedői engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni

6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(8)]

8) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban megjelölt szabvány által konkrétan meghatározott minőségi követelménynek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt.76.§(5)]

9) Kiegészítés III.2.2. ponthoz: Szerződést megerősítő biztosítékok: a kötbér alapja a szerződés teljes nettó ellenértéke (az érintett csatlakozási pont(ok)ra vetítetten), mértéke (késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő) 1 %/nap, max. 10 %; kötbérmaximum elérése esetén: szállítást megelőzően elállás/szállítást követően azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (mértéke a kötbéralap 20 %-a)

10) Kiegészítés III.1.1) ponthoz: A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó előírt alk. követelménynek való megfelelést (működési engedély meglétét) AK elsősorban a Kbt.69.§ (11)-ben foglaltaknak megfelelően az általa elérhető nyilvántartás(ok)ban (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása) ellenőrzi. Ha a nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség, úgy AT köteles az alk. követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolás másolatának csatolásával bizonyítani

11) Kiegészítés II.1.6) ponthoz: Jelen eljárásban AK kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a beszerzés természete, egységessége nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a részajánlattétel mellett az ajánlati ár(ak) jelentős emelkedésére lehet számítani [Kbt.61.§(4)]

12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok az irányadók

13) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni

14) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőség a KD-ban)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2019