Leveringen - 571416-2019

03/12/2019    S233

Polen-Warschau: Aardgas

2019/S 233-571416

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Dozoru Technicznego
Postadres: ul. Szczęśliwicka 34
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-353
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Telefoon: +48 225722325
Fax: +48 225722388

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.udt.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa paliwa gazowego dla obiektów należących do Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-39/19

Referentienummer: ZP-DA-39/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego wysokometanowego o symbolu E w ramach usługi kompleksowej dla obiektów należących do Urzędu Dozoru Technicznego.

Prognozowane zużycie paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą ok. 5 863 800 kWh.

Paliwo gazowe będzie dostarczane za pośrednictwem sieci gazowej należącej do operatora systemu dystrybucyjnego, tj. firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonawca musi posiadać na czas realizacji zamówienia zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Opis poszczególnych punktów poboru gazu znajduje się w zestawieniu punktów poboru gazu (PPG) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 996 846.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkty poboru gazu należące do Zamawiającego – zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego wysokometanowego o symbolu E w ramach usługi kompleksowej dla obiektów należących do Urzędu Dozoru Technicznego.

Prognozowane zużycie paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą ok. 5 863 800 kWh.

Paliwo gazowe będzie dostarczane za pośrednictwem sieci gazowej należącej do operatora systemu dystrybucyjnego, tj. firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonawca musi posiadać na czas realizacji zamówienia zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Opis poszczególnych punktów poboru gazu znajduje się w zestawieniu punktów poboru gazu (PPG) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-359183
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa paliwa gazowego dla obiektów należących do Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-39/19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Postadres: ul. Heweliusza 9
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 80-890
Land: Polen
E-mail: dg@fortum.com
Telefoon: +48 122100000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 996 846.00 PLN
Laagste offerte: 887 493.78 PLN / Hoogste offerte: 937 277.41 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł, w następujących formach:

a) pieniądzu - wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego, tytuł przelewu: wadium - DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - znak sprawy ZP-DA-39/19.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (gwaranta - wystawcy dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu. Wadium w formie innej niż w pieniądzu - należy złożyć wraz z ofertą lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl

UWAGA:

W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, z dokumentu wadialnego musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

Dokument wadialny musi powoływać przesłanki wymienione poniżej:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa

W art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), dokument wniesienia wadium winien wyraźnie wskazywać na lidera konsorcjum, bądź na jednego z członków konsorcjum albo na wszystkich jego uczestników.

UWAGA:

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia – wg załącznika do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2019